​论语全文带拼音完整版 论语全文带拼音译文

2024-03-26 16:54 来源:来今网 点击:

论语全文带拼音完整版 论语全文带拼音译文

第一章 论语学而篇

zǐ yuē xué ér shí xí zhī bù yì yuè hū yǒu péng zì yuǎn fāng

子 曰: 学 而 时 习 之,不 亦 悦 乎。有 朋 自 远 方

lái bú yì lè hūr én bù zhī ér bú yùn bú yì jūn zǐ hū

来,不 亦 乐 乎。人 不 知 而 不 愠,不 亦 君 子 乎。

【注释】

子:《论语》中“子曰”的“子”都是孔子的学生对孔子的敬称。

时:时时,经常。

习:演习,复习。

说:同“悦”,高兴。

愠(yùn):恼怒,怨恨。

【大意】孔子说:“学了,又经常复习它,不也是高兴的吗?有朋友从远方来,不也是快乐的吗?人家不了解我,我也不怨恨,不也是君子吗?”

yǒu zǐ yuē qí wéi rén yě xiào tì ér hào fàn shàng zhě xiǎn yǐ

有 子 曰:其 为 人 也 孝 悌,而 好 犯 上 者,鲜 矣;

bù hào fàn shàng ér hào zuò luàn zhě wèi zhī yǒu yě jūn zǐ wù běn

不 好 犯 上,而 好 作 乱 者,未 之 有 也。君 子 务 本,

běn lì ér dào shēng xiào tì yě zhě qí wéi rén zhī běn yú

本 立 而 道 生;孝 悌 也 者,其 为 仁 之 本 欤。

【注释】

有子:孔子的学生,姓有,名若。

弟:同“悌(tì)”,弟弟尊敬、善事兄长称为“悌”。

好(hào):喜欢。

犯:冒犯,抵触,违反。

鲜(xiǎn):少。

未之有:“未有之”的倒装形式。古代语法中代词作宾语时,宾语放在动词前。

与:同“欤”,表示疑问的助词。《论语》中的“欤”都写作“与”。

【大意】有子说:“他的为人,孝顺爹娘、敬爱兄长,却喜欢冒犯上级,这种人是很少的;不喜欢冒犯上级,却爱造反,这种人是从来没有的。君子致力于根本的事情,基础树立了,‘道’就产生了。孝顺爹娘,敬爱兄长,这就是‘仁道’的基础吧。”

zǐ yuē qiǎo yán lìng sè xiǎn yǐ rén

子 曰:巧 言 令 色,鲜 矣 仁。

【注释】

巧言令色:以好话和做出来的和善面色来讨好别人。

鲜(xiǎn):少。

【大意】孔子说:“花言巧语,伪装得和颜悦色,这样的人很少有仁德。”

zēng zǐ yuē wú rì sān xǐng wú shēn wèi rén móu ér bú zhōng hū

曾 子 曰:吾 日 三 省 吾 身:为 人 谋 而 不 忠 乎?

yǔ péng yǒu jiāo ér bú xìn hū chuán bù xí hū

与 朋 友 交 而 不 信 乎?传 不 习 乎?

【注释】

曾子:孔子的学生。姓曾,名参(shēn),字子舆。他的弟子也称曾参为“子”。

三:约数,表示多次。

省(xǐnɡ):反省。

信:诚实。

传(chuán):动词用作名词,老师传授的知识。

习:温习,实习。

【大意】曾子说:“我每天多次自己反省:为别人办事是不是尽心了呢?与朋友交往是不是诚实呢?老师传授给我的知识是不是复习了呢?”

zǐ yuē dǎo qiān shèng zhī guó jìng shì ér xìn jié yòng ér ài rén

子 曰:道 千 乘 之 国,敬 事 而 信,节 用 而 爱 人,

shǐ mín yǐ shí

使 民 以 时。

【注释】

道:同“导”,治理。

千乘(shènɡ)之国:就是拥有一千辆兵车的诸侯国。孔子时代千乘之国已经算不上大国了。千乘,四匹马拉的车称一乘,车辆数目能表现国家的强弱。

敬事:认真对待国家大事。

人:古代人广义指所有人群,狭义指士大夫以上阶层的人。这里是狭义的用法,与下面的“民”呼应。

【大意】孔子说:“治理有一千辆兵车的国家,要认真地办理国家事务,严守信用,节约费用,爱护官吏,役使人民要按照农时的忙闲。”

zǐ yuē dì zǐ rù zé xiào chū zé tì jǐn ér xìn fàn ài zhòng

子 曰: 弟 子 入 则 孝,出 则 悌,谨 而 信,泛 爱 众,

ér qīn rén xíng yǒu yú lì zé yǐ xué wén

而 亲 仁;行 有 余 力,则 以 学 文。

【注释】

弟子:一种意思是年纪幼小的人,另一种意思是学生。这里是第一种意思。

弟:同“悌”,敬重兄长。

谨:谨慎寡言。

汎:同“泛”。

仁:有仁德的人。

【大意】孔子说:“年轻人在家要孝顺父母,离开自己家便敬重兄长,谨慎寡言,说话诚实守信,博爱大众,亲近有仁德的人。这样做了还有余力的话,就再去学习文献。”

zǐ xià yuē xián xián yì sè shì fù mǔ néng jié qí lì shì jūn néng

子 夏 曰:贤 贤 易 色,事 父 母 能 竭 其 力,事 君 能

zhì qí shēn yǔ péng yǒu jiāo yán ér yǒu xìn suī yuē wèi xué wú bì wèi

致 其 身,与 朋 友 交,言 而 有 信。虽 曰 未 学,吾 必 谓

zhī xué yǐ

之 学 矣。

【注释】

子夏:孔子的学生,姓卜(bǔ),名商。

易:交换,改变,也有轻视、简慢的意思。

致:奉献。

【大意】子夏说:“对妻子重品德不重容貌;侍奉父母能尽心竭力;服事君上能奉献生命;同朋友交往说话讲信用。这样的人,虽说没有学习过,我一定要说他已经学习过了。”

zǐ yuē jūn zǐ bú zhòng zé bù wēi xué zé bú gù zhǔ zhōng xìn

子 曰:君 子 不 重 则 不 威,学 则 不 固;主 忠 信,

wú yǒu bù rú jǐ zhě guò zé wù dàn gǎi

无 友 不 如 己 者,过 则 勿 惮 改。

【注释】

君子:这里指的是士、大夫国君等上层人物。

固:巩固。

无友不如己者:不要跟不如自己的人交朋友。这一句的解释古人多有不同。无,同“毋”,不要。

惮(dàn):害怕。

【大意】孔子说:“君子如果不庄重就没有威严,学习的知识也不巩固。要以忠、信两种道德为主。不要同不如自己的人交朋友。如果有了过错,就别怕改正。”

zēng zǐ yuē shèn zhōng zhuī yuǎn mín dé guī hòu yǐ

曾 子 曰:慎 终 追 远,民 德 归 厚 矣。

【注释】

终:父母的死亡。

追远:追念祖先。

【大意】曾子说:“谨慎地对待父母的死亡,追念祖先,就会使百姓道德归于纯厚了。”

zǐ qín wèn yú zǐ gòng yuē fū zǐ zhì yú shì bāng yě bì wén qí

子 禽 问 于 子 贡 曰:夫 子 至 于 是 邦 也,必 闻 其

zhèng qiú zhī yú yì yǔ zhī yú zǐ gòng yuē fū zǐ wēn liáng gōng

政;求 之 欤,抑 与 之 欤?子 贡 曰:夫 子 温、良、恭、

jiǎn ràng yǐ dé zhī fū zǐ zhī qiú zhī yě qí zhū yì hū rén zhī qiú

俭、让 以 得 之;夫 子 之 求 之 也,其 诸 异 乎 人 之 求

zhī yú

之 欤。

【注释】

子禽:姓陈,名亢,字子禽。有观点认为是孔子的学生。

子贡:孔子的学生。姓端木,名赐,字子贡。

抑:表示选择的连词,“还是……”。

与之:给他。与:同“欤”,表示疑问的语气词。

其诸:表示不大肯定的语气,或者、大概的意思。

【大意】子禽向子贡问道:“老师到了一个诸侯国,必然会了解那国的政事,是他自己求来的呢,还是别人主动告诉他的呢?”子贡说:“老师是靠温和、善良、恭敬、俭朴、谦逊得到的。老师获得的方法和别人获得的方法不同吧!”

zǐ yuē fù zài guān qí zhì fù mò guān qí xíng sān nián wú gǎi yú

子 曰:父 在 观 其 志,父 没 观 其 行;三 年 无 改 于

fù zhī dào kě wèi xiào yǐ

父 之 道,可 谓 孝 矣。

【注释】

其:指儿子。父亲在世时,儿子听从父命不能主事,所以要观察他的志向。

没(mò):死,去世。

三年:周礼规定父亲死后,儿子要守孝三年。三,这里可以理解为虚指,指许多年。

道:表示善的、好的东西。

【大意】孔子说:“他父亲还活着时,要观察他的志向;他父亲死了,要考察他的行动;如果他对父亲的合理之处长期坚持,可以说是做到了孝。”

yǒu zǐ yuē lǐ zhī yòng hé wéi guì xiān wáng zhī dào sī wéi měi

有 子 曰:礼 之 用,和 为 贵。先 王 之 道,斯 为 美。

xiǎo dà yóu zhī yǒu suǒ bù xíng zhī hé ér hé bù yǐ lǐ jié zhī

小 大 由 之,有 所 不 行。知 和 而 和,不 以 礼 节 之,

yì bù kě xíng yě

亦 不 可 行 也。

【注释】

和:恰当,适合,恰到好处。

先王:周文王等古代贤王。

节:节制,约束。

【大意】有子说:“礼的应用,以遇事做得恰当为可贵。过去贤明君王治理国家的可贵之处就在这里,小事大事都做得恰当。如果有行不通的时候,只为恰当而求恰当,不用礼节规矩来节制,也是不可行的。

yǒu zǐ yuē xìn jìn yú yì yán kě fù yě gōng jìn yú lǐ yuǎn

有 子 曰:信 近 于 义,言 可 复 也;恭 近 于 礼,远

chǐ rǔ yě yīn bù shī qí qīn yì kě zōng yě

耻 辱 也;因 不 失 其 亲,亦 可 宗 也。

【注释】

近:符合,接近。

复:实践,实行。

远:用作动词,使……远离。

因:依靠,凭借。

宗:可靠,尊奉。

【大意】有子说:“约定符合义,说出来的话才能去实践、兑现。恭敬要合于礼,这样就能避免耻辱。依靠关系深厚的人,也就可靠了。”

zǐ yuē jūn zǐ shí wú qiú bǎo jū wú qiú ān mǐn yú shì ér shèn

子 曰:君 子 食 无 求 饱,居 无 求 安,敏 于 事 而 慎

yú yán jiù yǒu dào ér zhèng yān kě wèi hào xué yě yǐ

于 言,就 有 道 而 正 焉,可 谓 好 学 也 已。

【注释】

君子:这里指的是有德行的人。

就:靠近,接近。

正:动词,匡正,端正。

【大意】孔子说:“君子吃饭不追求饱足,居住不追求舒适安逸,做事勤快敏捷,说话谨慎小心,向有道德的人看齐,来匡正自己的错误,这样就可以说是好学了。

zǐ gòng yuē pín ér wú chǎn fù ér wú jiāo hé rú zǐ yuē kě

子 贡 曰:贫 而 无 谄,富 而 无 骄,何 如?子 曰:可

yě wèi ruò pín ér lè fù ér hào lǐ zhě yě zǐ gòng yuē shī yún

也,未 若 贫 而 乐,富 而 好 礼 者 也。子 贡 曰:诗 云:

rú qiē rú cuō rú zhuó rú mó qí sī zhī wèi yú zǐ yuē cì yě

如 切 如 磋,如 琢 如 磨,其 斯 之 谓 欤?子 曰:赐 也,

shǐ kě yǔ yán shī yǐ yǐ gào zhū wǎng ér zhī lái zhě

始 可 与 言 诗 已 矣;告 诸 往 而 知 来 者。

【注释】

谄(chǎn):巴结,奉承,谄媚。

何如:怎么样,表示疑问语气。

如切如磋(cuō),如琢如磨:引申为朋友互相讨论、研修的意思。这句出自《诗经·卫风·淇奥》。切,指把骨头加工成器物。磋,加工象牙,使其更圆滑。琢,雕刻玉石。磨,磨制加工石头使其更细致。

与:同“欤”。

【大意】子贡说:“贫穷却不去巴结奉承,有钱却不骄傲自大,怎么样?”孔子说:“可以了。但是还不如虽然贫穷却乐于仁道、富裕却爱好礼义的人。”子贡说:“《诗经》说,‘要像加工骨、角、象牙、玉石一样,要雕刻并加以琢磨细刻’,讲的就是这个意思吧?”孔子说:“赐呀,现在可以与你讨论《诗经》了。告诉你已经发生的事,你就可以举一反三知道未来的事了。”

zǐ yuē bù huàn rén zhī bù jǐ zhī huàn bù zhī rén yě

子 曰:不 患 人 之 不 己 知,患 不 知 人 也。

【注释】不己知:“不知己”的倒装句式。知,理解,了解。

【大意】孔子说:“不怕别人不了解自己,怕的是自己不了解别人啊。”

第二章 论语为政篇

zǐ yuē wéi zhèng yǐ dé pì rú běi chén jū qí suǒ ér zhòng xīng

子 曰:为 政 以 德,譬 如 北 辰,居 其 所,而 众 星

gǒng zhī

拱 之。

【注释】

北辰:北极星。

共:即“拱”,环绕,环抱。

【大意】孔子说:“用道德来治理国家,自己就会像北极星一样,处于一定的位置,群星环绕着它。”

zǐ yuē shī sān bǎi yì yán yǐ bì zhī yuē sī wú xié

子 曰:诗 三 百,一 言 以 蔽 之,曰:思 无 邪。

【注释】

《诗》三百:《诗经》有305篇,人们常用“《诗》三百”这一整数的说法来指代《诗经》。

蔽(bì):概括,包盖。

【大意】孔子说:“《诗经》三百篇,用一句话来概括它,就是:思想纯正。”

zǐ yuē dǎo zhī yǐ zhèng qí zhī yǐ xíng mín miǎn ér wú chǐ

子 曰:道 之 以 政,齐 之 以 刑,民 免 而 无 耻;

dǎo zhī yǐ dé qí zhī yǐ lǐ yǒu chǐ qiě gé

道 之 以 德,齐 之 以 礼,有 耻 且 格。

【注释】

道:同“导”,引导。一说,治理。

齐:整治,统一,约束。

免:免罪,免于刑法,免祸。

无耻:做了坏事心里不知羞耻。

格:纠正。

【大意】孔子说:“用行政法令来治理,用刑法来处罚,人民虽然能避免犯罪,但并非认识到犯罪可耻;用道德教化来治理,用礼来约束,人民就会有羞耻心,并且会自觉改正错误。”

zǐ yuē wú shí yòu wǔ ér zhì yú xué sān shí ér lì sì shí

子 曰:吾,十 有 五,而 志 于 学,三 十 而 立,四 十

ér bú huò wǔ shí ér zhī tiān mìng liù shí ér ěr shùn qī shí ér cóng

而 不 惑,五 十 而 知 天 命,六 十 而 耳 顺,七 十 而 从

xīn suǒ yù bù yú jǔ

心 所 欲,不 踰 矩。

【注释】

十有五:即十又五,指的是15岁。古人在整数和各位数字之间多用“有”字表示相加。

有:同“又”。

立:站立。

天命:含有上天旨意、自然禀赋与天性、人生的道义和职责等意义。

矩:礼法,规矩。

【大意】孔子说:“我十五岁时就开始立志于学问,三十岁时能自立于世,四十岁时遇事不会迷惑,五十岁时懂得了什么是天命,六十岁时能听得进各种不同的意见,到七十岁时就能随心所欲,任何想法都不越出规矩。”

mèng yì zǐ wèn xiào zǐ yuē wú wéi

孟 懿 子 问 孝,子 曰:无 违。

fán chí yù zǐ gào zhī yuē mèng sūn wèn xiào yú wǒ wǒ duì yuē

樊 迟 御, 子 告 之 曰:孟 孙 问 孝 于 我, 我 对 曰

wú wéi

无 违。

fán chí yuē hé wèi yě zǐ yuē shēng shì zhī yǐ lǐ sǐ zàng zhī

樊 迟 曰:何 谓 也?子 曰:生,事 之 以 礼;死,葬 之

yǐ lǐ jì zhī yǐ lǐ

以 礼,祭 之 以 礼。

【注释】

孟懿(yì)子:姓仲孙,名何忌,“懿”是死后的谥号,鲁国大夫,与叔孙氏、季孙氏共同把持鲁国朝政,他父亲孟僖子临终时嘱咐他向孔子学礼。

违:古人称违背礼法为“违”。

樊(fán)迟:姓樊,名须,字子迟。孔子的学生。

御:赶车,驾车。

“生,事之以礼”五句:古代丧事、祭祀等的礼节规格是有差等的。天子、诸侯、大夫、士、庶人不相同。鲁国三家权门大夫有时用诸侯、天子的礼仪等级,孔子对此不满,文中的话就针对这个。

【大意】孟懿子问孔子什么是孝道。孔子说:“不要违背礼节。”樊迟替孔子赶马车,孔子告诉他说:“孟孙氏问我孝道,我回答说,不要违背礼节。”樊迟说:“这是什么意思呢?”孔子说:“父母在时,依照礼节侍奉他们,父母去世后,要按礼节规矩为他们办丧事,按礼节祭祀他们。”

mèng wǔ bó wèn xiào zǐ yuē fù mǔ wéi qí jí zhī yōu

孟 武 伯 问 孝,子 曰:父 母 唯 其 疾 之 忧。

【注释】

孟武伯:姓仲孙,名彘(zhì),即前面提到的孟懿子的儿子。“武”是谥号。

其:指父母,该句可解释为担忧他们的疾病。一说,其,指儿女,父母担忧儿女的疾病;另一说,疾,子女品行上的毛病,父母担心子女品行不好。这里取第一种说法。

【大意】孟武伯向孔子请教孝道。孔子说:“对于父母,尤其要担忧他们的疾病。”

zǐ yóu wèn xiào zǐ yuē jīn zhī xiào zhě shì wèi néng yǎng zhì yú

子 游 问 孝,子 曰:今 之 孝 者,是 谓 能 养。至 于

quǎn mǎ jiē néng yǒu yǎng bú jìng hé yǐ bié hū

犬 马,皆 能 有 养;不 敬,何 以 别 乎。

【注释】子游:孔子的学生,姓言名偃(yǎn),字子游,吴人,比孔子小45岁。

【大意】子游问孔子怎样做是孝,孔子说:“现在所谓的孝,总说能养活爹娘就行了。至于狗马都还能得到人的饲养呢。如果对父母不是诚心诚意敬重、孝顺的话,那和饲养狗马又有什么区别呢?”

zǐ xià wèn xiào zǐ yuē sè nán yǒu shì dì zǐ fú qí láo yǒu

子 夏 问 孝,子 曰:色 难。有 事,弟 子 服 其 劳,有

jiǔ shí xiān shēng zhuàn céng shì yǐ wéi xiào hū

酒 食,先 生 馔, 曾 是 以 为 孝 乎?

【注释】

色:脸色。这里指和颜悦色,从心底里敬重父母。

弟子:晚辈,这里指儿女。

先生:长辈,指父母。

馔(zhuàn):吃喝。

曾(cénɡ):副词,难道。

是:代词,即“此”,这个的意思。

【大意】子夏问怎么做是孝。孔子说:“对父母和颜悦色是很难做到的。仅仅是有事情的时候,子女去为父母做;有酒饭了让父母吃喝,难道这就可以认为是孝吗?”

zǐ yuē wú yǔ huí yán zhōng rì bù wéi rú yú tuì ér xǐng qí

子 曰:吾 与 回 言 终 日,不 违,如 愚。退 而 省 其

sī yì zú yǐ fā huí yě bù yú

私,亦 足 以 发, 回 也 不 愚!

【注释】

回:姓颜,名回,字子渊,也称颜渊。是孔子早年的学生,受到器重。

省(xǐnɡ):观察,考察。

【大意】孔子说:“我同颜回讲学一整天,他也不提不同的意见,像是很愚笨。课后我观察他私下的言行,发现他能充分发挥我讲的东西,可见,颜回并不愚笨。”

zǐ yuē shì qí suǒ yǐ guān qí suǒ yóu chá qí suǒ ān rén yān

子 曰:视 其 所 以,观 其 所 由,察 其 所 安;人 焉

sōu zāi rén yān sōu zāi

廋 哉!人 焉 廋 哉!

【注释】

以:根据,动机,原因。一说,“以”通“与”,意为结交朋友。

由:经由。

焉:表疑问的代词,何处,哪里。

廋(sōu):隐藏,隐瞒,可以理解为掩盖。

【大意】孔子说:“看一个人言行的动机,观察他做事达到目的所用的方法,考察他安心于做什么。这样,这个人怎么能掩盖得了他的真面目呢?”

zǐ yuē wēn gù ér zhī xīn kě yǐ wéi shī yǐ

子 曰:温 故 而 知 新,可 以 为 师 矣。

【注释】故:旧的。

【大意】孔子说:“常温习学过的知识,才能有新的体会,获得更进一步的知识,这样就能为人师表了。”

zǐ yuē jūn zǐ bú qì

子 曰:君 子 不 器。

【注释】器:器具,只有一种用途的东西。此处用来比喻人知识范围狭窄,只能有某一种技艺。

【大意】孔子说:“君子不该像器具一样,只有一种用途。”

zǐ gòng wèn jūn zǐ zǐ yuē xiān xíng qí yán ér hòu cóng zhī

子 贡 问 君 子,子 曰:先 行 其 言,而 后 从 之。

【注释】君子:古代君子指的是有学问、有德行或者地位、官职高的人。

【大意】子贡问怎样做才是君子。孔子说:“对于自己要说的话,要先做到,再讲出来。”

zǐ yuē jūn zǐ zhōu ér bù bǐ xiǎo rén bǐ ér bù zhōu

子 曰:君 子 周 而 不 比,小 人 比 而 不 周。

【注释】

周:团结周围的人。

比:原义指并列,这里指的是因共同利害而勾结。

【大意】孔子说:“君子是用道义来团结人,而不是为私情勾结拉拢人,小人是为私情勾结拉拢人,而不是用道义来团结人。”

zǐ yuē xué ér bù sī zé wǎng sī ér bù xué zé dài

子 曰:学 而 不 思 则 罔,思 而 不 学 则 殆。

【注释】

罔:同“惘(wǎnɡ)”,迷惑。

殆(dài):危险。一说疑惑;另一说没有信心。

【大意】孔子说:“只是学习却不思考,就会迷惑;只是空想却不学习,就会有误入歧途的危险。”

zǐ yuē gōng hū yì duān sī hài yě yǐ

子 曰:攻 乎 异 端,斯 害 也 已。

【注释】

攻:攻击。另一说为钻研学问,整句释为,钻研邪说就有害了。

异端:不正确的结论。

斯:连词,这就。

已:停止。这句也作“斯害也已矣”。

【大意】孔子说:“批判那些不正确的议论,祸害就可以消灭了。”

zǐ yuē yóu huì rǔ zhī zhī hū zhī zhī wéi zhī zhī bù zhī wéi

子 曰:由,诲 汝 知 之 乎。知 之 为 知 之,不 知 为

bù zhī shì zhī yě

不 知,是 知 也。

【注释】

由:孔子的学生,姓仲,名由,字子路。

诲(huì):教导,教育。

女:同“汝”,你。

【大意】孔子说:“由,教给你的知识都知道了吗?知道就是知道,不知道就是不知道,这才是明智的态度。”

zǐ zhāng xué gān lù zǐ yuē duō wén quē yí shèn yán qí yú zé

子 张 学 干 禄,子 曰:多 闻 阙 疑,慎 言 其 余,则

guǎ yóu duō jiàn què dài shèn xíng qí yú zé guǎ huǐ yán guǎ yóu xíng

寡 尤;多 见 阙 殆,慎 行 其 余,则 寡 悔。言 寡 尤,行

guǎ huǐ lù zài qí zhōng yǐ

寡 悔,禄 在 其 中 矣。

【注释】

子张:孔子的学生,姓颛(zhuān)孙,名师,字子张。

干:求,谋。

禄:古时官吏的俸禄,这里指的是官职。

阙(quē):缺,空,有所保留,暂时放在一边。

寡:少。

尤:过失,错误。

【大意】子张向孔子学习谋求做官的方法。孔子说:“要多听,有怀疑的地方加以保留,谨慎地说出其余有把握的部分,就能减少错误。要多看,有怀疑的地方加以保留,就能减少错误,谨慎地去做其余有把握的事,就能行事少有懊悔。说话少过失,做事少懊悔,求官职的机会就在这其中了。”

āi gōng wèn yuē hé wéi zé mín fú kǒng zǐ duì yuē jǔ zhí cuò zhū

哀 公 问 曰:何 为 则 民 服?孔 子 对 曰:举 直 错 诸

wǎng zé mín fú jǔ wǎng cuò zhū zhí zé mín bù fú

枉,则 民 服;举 枉 错 诸 直,则 民 不 服。

【注释】

哀公:鲁国国君,姓姬,名蒋,定公的儿子。“哀”是死后的谥号。

何为:怎么做。

对曰:《论语》中臣对君的回答用“对曰”。孔子回答鲁国国君的问题,因此用“对曰”。

举:选拔,提拔,推举。

直:正直的人。

错:放置。

诸:“之于”的合音。

【大意】鲁哀公问:“怎么做才能使人民服从呢?”孔子回答说:“提拔正直的人,将其位置安排在邪恶的人之上,百姓就服从了;而提拔邪恶的人,将其位置安排在正直的人之上,人民就不服。”

jì kāng zǐ wèn shǐ mín jìng zhōng yǐ quàn rú zhī hé zǐ yuē lín

季 康 子 问:使 民 敬 忠 以 劝,如 之 何?子 曰:临

zhī yǐ zhuāng zé jìng xiào cí zé zhōng jǔ shàn ér jiáo bù néng zé quàn

之 以 庄 则 敬,孝 慈 则 忠,举 善 而 教 不 能,则 劝。

【注释】

季康子:姓季孙,名肥。在鲁哀公时候任正卿。“康”是谥号。“子”是尊称。

以:连词,而,和。

临:对待。

庄:庄重,严肃。

【大意】季康子问:“要使人民对我尊敬、忠实又努力勤勉,该怎么做呢?”孔子说:“你用庄重严肃的态度来对待人民,人民就会尊敬你;你遵守孝道,慈爱民众,人民就会忠实于你;你提拔优秀的人,教育那些能力弱的人,人民也就会勤勉了。”

huò wèi kǒng zǐ yuē zǐ xī bù wèi zhèng zǐ yuē shū yún xiào hū

或 谓 孔 子 曰:子 奚 不 为 政?子 曰:书 云:孝 乎

wéi xiào yǒu yú xiōng dì shī yú yǒu zhèng shì yì wéi zhèng xī qí wéi

惟 孝,友 于 兄 弟。施 于 有 政,是 亦 为 政,奚 其 为

wéi zhèng

为 政?

【注释】

或:代词,有人。

奚(xī):疑问词,何,怎么,为什么。

书:指《尚书》,是商周时期政治文告和历史资料的汇编。

施:延及,推广,影响。

有:无实在意义。

其:代词,指做官。

为:是。

为政:参与政治。当时孔子没有出来做官,所以有人这样问他。

【大意】有人对孔子说:“您为什么不参与政治?”孔子说:“《尚书》说:‘孝就是孝敬父母,友爱兄弟,把这种道理推广到政治上去。’这也是参与了政治,为什么非要做官才算参与政治呢?”

zǐ yuē rén ér wú xìn bù zhī qí kě yě dà chē wú ní

子 曰:人 而 无 信,不 知 其 可 也。大 车 无 輗,

xiǎo chē wú yuè qí hé yǐ xíng zhī zāi

小 车 无 軏,其 何 以 行 之 哉。

【注释】

信:守信用。

輗(ní):古代大车车辕前面横木上的木销子。大车指的是牛拉的车。

軏(yuè):古代小车车辕前面横木上的木销子。小车指的是马拉的车。没有輗和軏,车就不能走。

何以:即“以何”,靠什么。

【大意】孔子说:“作为一个人,不讲信用,真不知道那怎么能行呢?如同大车没有安横木的,小车没有安横木的,靠什么走呢?”

zǐ zhāng wèn shí shì kě zhī yě zǐ yuē yīn yīn yú xià lǐ suǒ

子 张 问:十 世 可 知 也?子 曰:殷 因 于 夏 礼,所

sǔn yì kě zhī yě zhōu yīn yú yīn lǐ suǒ sǔn yì kě zhī yě qí

损 益,可 知 也;周 因 于 殷 礼,所 损 益,可 知 也。其

huò jì zhōu zhě suī bǎi shì kě zhī yě

或 继 周 者,虽 百 世 可 知 也。

【注释】

世:古代称30年为一世,10世为一代。也有人认为朝代改换为一代。

殷(yīn):商朝。商朝至盘庚将都城从奄(yǎn)(山东曲阜)迁到殷(河南安阳一带),所以又被称为殷朝。

因:沿袭,因袭。

礼:指整个礼仪制度,用来规范社会行为的法则、规范、仪式的总称。

损益:废除和增加。

【大意】子张问:“今后十代的礼仪制度可以预先知道吗?”孔子说:“商朝沿袭了夏朝的礼仪制度,所废除的、所增加的是可以知道的;周朝沿袭了商朝的礼仪制度,所废除、所增加的也是可以知道的。那么将来如果有承继周朝的人,其礼仪制度也会是或增或减,即使下去一百代,也是可以知道的。”

zǐ yuē fēi qí guǐ ér jì zhī chǎn yě jiàn yì bù wéi wú yǒng yě

子 曰:非 其 鬼 而 祭 之,谄 也;见 义 不 为,无 勇 也。

【注释】

鬼:古代人死都叫鬼,一般指死去的祖先。

祭:是吉祭。凶祭叫奠。祭鬼的目的一般是祈福。

谄(chǎn):谄媚,阿谀,巴结。

【大意】孔子说:“不是自己的祖先却去祭祀它,是谄媚。遇到符合正义的事情却不去做,就是怯懦。”

第三章 论语八佾篇

kǒng zǐ wèi jì shì bā yì wǔ yú tíng shì kě rěn yě shú bù kě

孔 子 谓,季 氏 八 佾 舞 于 庭,是 可 忍 也,孰 不 可

rěn yě

忍 也。

【注释】

季氏:鲁国正卿季孙氏,这里指季平子,即季孙意如。

八佾(yì):佾,行、列。古代乐舞礼仪中,一佾(一行)有八个人。八佾,是八行,八八六十四人,这是天子举行乐舞的规格。诸侯用六佾,卿大夫用四佾,士用二佾。季氏只有用四佾的资格,但他却用了天子规格的乐舞,是越轨的行为。

【大意】孔子谈论季氏说:“在家庙庭院里用八佾的乐舞,这都可以忍心做出来,还有什么事情他不忍心做呢?”

sān jiā zhě yǐ yōng chè zǐ yuē xiàng wéi pì gōng tiān zǐ mù mù

三 家 者 以 雍 彻。子 曰:相 维 辟 公,天 子 穆 穆。

xī qǔ yú sān jiā zhī táng

奚 取 于 三 家 之 堂。

【注释】

三家:春秋后期鲁国当政的仲孙氏、叔孙氏、季孙氏三家贵族。季孙氏势力最大。他们凭强有力的政治经济实力,常僭越周礼。这种行为受到孔子的批判。

雍(yōnɡ):《诗经·周颂》中的一篇,用于天子祭祀宗庙之礼完毕。

彻:同“撤”,撤掉,拿掉。

相(xiànɡ):助祭者。

维:助词,没有实际意义。

辟(bì)公:指诸侯。辟,指君王。

穆穆:庄严静穆。

【大意】仲孙、叔孙、季孙三家,在祭祀祖先完毕的时候,让乐工唱着《雍》诗来撤除祭品。孔子说:“《雍》诗里说到:‘协助祭祀的人是诸侯,天子庄严静穆地主祭。’为什么三家祭祖的厅堂上竟用唱《雍》诗的仪式?”

zǐ yuē rén ér bù rén rú lǐ hé rén ér bù rén rú yuè hé

子 曰:人 而 不 仁,如 礼 何?人 而 不 仁,如 乐 何?

【注释】

如礼何:“如……何”句式,指对礼怎么样。

乐:音乐是构成古代礼制的重要部分,所以“礼乐制度”指的是包括音乐在内的古代礼仪制度,并非今天我们说的单纯用来欣赏的音乐。

【大意】孔子说:“作为一个人不讲仁德,怎么对待礼仪制度呢?一个人不讲仁德,怎么对待乐呢?”

lín fàng wèn lǐ zhī běn zǐ yuē dà zāi wèn lǐ yǔ qí shē yě

林 放 问 礼 之 本,子 曰:大 哉 问。礼,与 其 奢 也,

nìng jiǎn sāng yǔ qí yì yě nìng qī

宁 俭;丧,与 其 易 也,宁 戚。

【注释】

林放:姓林,名放,字子上。有人认为是孔子的学生。

易:本义指把土地整理平坦。此处指周到地办理丧葬的礼仪。

戚:悲哀。

【大意】林放问什么是礼的根本。孔子说:“你提的问题意义重大啊!礼节仪式与其奢侈,宁可节俭;丧葬仪式,与其仪式完备周到,宁可在心里真正悲哀来悼念。”

zǐ yuē yí dí zhī yǒu jūn bù rú zhū xià zhī wū yě

子 曰:夷 狄 之 有 君,不 如 诸 夏 之 亡 也。

【注释】

夷:古代指东方的少数民族。

狄:指北方的少数民族。

夏:在中原黄河流域居住的华夏民族的诸侯国。

亡:同“无”。

【大意】孔子说:“夷狄虽然有君主,还不如中原国家没有君主却保留礼仪。”

jì shì lǚ yú tài shān zǐ wèi rǎn yǒu yuē rǔ fú néng jiù yú

季 氏 旅 于 泰 山,子 谓 冉 有 曰:汝 弗 能 救 欤?

duì yuē bù néng zǐ yuē wū hū céng wèi tài shān bù rú lín fàng hū

对 曰:不 能。子 曰:呜 呼!曾 谓 泰 山 不 如 林 放 乎。

【注释】

旅:古代指祭山。当时只有天子、诸侯有资格祭祀名山大川。季氏只是鲁国的大夫,他去祭祀泰山是违背礼法的。

冉(rǎn)有:孔子的学生,姓冉,名求,字子有。当时冉有做季康子的家臣。

曾:难道,竟然。

【大意】季氏要去祭祀泰山。孔子对冉有说:“你不能劝阻他吗?”冉有回答说:“不能。”孔子说:“哎呀!难道说泰山之神还不如林放懂得礼节吗?会接受这种祭祀吗?”

zǐ yuē jūn zǐ wú suǒ zhēng bì yě shè hū yī ràng ér shēng

子 曰:君 子 无 所 争,必 也 射 乎。揖 让 而 升,

xià ér yǐn qí zhēng yě jūn zǐ

下 而 饮,其 争 也 君 子。

【注释】

射:射箭,这里是指射礼,是周礼中规定的射箭比赛。

揖(yī):作揖,指拱手行礼。

【大意】孔子说:“君子没有什么可争的事情。如果有所争,那一定是射箭比赛吧!比赛时,互相作揖谦让,再登堂射箭,射完走下堂来又互相敬酒。即使是竞争也是有君子的礼貌。”

zǐ xià wèn yuē qiǎo xiào qiàn xī měi mù pàn xī sù yǐ wéi xuàn xī

子 夏 问 曰:巧 笑 倩 兮,美 目 盼 兮,素 以 为 绚 兮,

hé wèi yě zǐ yuē huì shì hòu sù yuē lǐ hòu hū zǐ yuē qǐ yǔ

何 谓 也?子 曰:绘 事 后 素。曰:礼 后 乎?子 曰:起 予

zhě shāng yě shǐ kě yǔ yán shī yǐ yǐ

者 商 也,始 可 与 言 诗 已 矣。

【注释】

倩(qiàn):容貌美好。

兮:助词,相当于“啊、呀”。

盼:眼珠黑白分明,转动灵巧。

绚(xuàn):有文彩。

绘事后素:画画需先有白地儿再画。绘事,画画。后,在……之后。素,白地儿。另一说,在审美上绚丽不如素淡。

起:启发。

商:卜商,也就是子夏。

【大意】子夏问道:“‘乖巧的笑容真美丽呀,黑白分明的眼眸流转娇美呀,洁白的地儿上画得绚丽多彩呀’,是什么意思呢?”孔子说:“画画需先有白地儿再画图案。”子夏说:“那么,是不是礼节仪式产生于仁德之后呢?”孔子说:“商啊,你是能启发我的人!现在可以开始和你谈论《诗经》了。”

zǐ yuē xià lǐ wú néng yán zhī qǐ bù zú zhēng yě yīn lǐ wú néng

子 曰:夏 礼 吾 能 言 之,杞 不 足 征 也;殷 礼 吾 能

yán zhī sòng bù zú zhēng yě wén xiàn bù zú gù yě zú zé wú néng

言 之,宋 不 足 征 也。 文 献 不 足 故 也。足,则 吾 能

zhēng zhī yǐ

征 之 矣。

【注释】

杞(qǐ):古国名,在今天河南杞县一带,杞国是夏朝禹的后代。

宋:古国名,在今天河南商丘市南部,宋国是商朝汤的后代。

文:历史文字资料。

献:指贤人。献臣就是德才兼备的大臣。

【大意】孔子说:“夏代的礼仪,我能说出来,夏的后代杞国现在的礼仪却不足以证明夏当时的情况;殷代的礼仪我能说出来,殷的后代宋国现在的礼仪却不足以证明殷当时的情况。这是历史资料和知道夏、殷礼仪的贤人不够多的原因。如果有足够的历史资料和贤人的话,我就能征引它们作为考证的证据了。”

zǐ yuē dì zì jì guàn ér wǎng zhě wú bú yù guān zhī yǐ

子 曰:禘,自 既 灌 而 往 者,吾 不 欲 观 之 矣。

【注释】

禘(dì):古代一种极隆重的祭祀仪式,只有天子才能举行。

既:已经。

灌:禘祭的仪式中的一项内容。古代祭族时,让活人坐在灵前象征接受祭祀的人,这个人叫“尸”。第一次献酒是把用香料煮成的叫做“郁鬯”的酒献给尸,让他闻一闻香气,再把酒浇在地上,这个过程叫“灌”。

不欲观:不愿看。鲁国是周公旦的封地,《礼记》记载,周公的侄子周成王姬颂为了纪念周公辅佐治国的伟大功勋,特许周公的后代举行禘祭,这是不符合礼仪规矩的,所以孔子持批评态度。

【大意】孔子说:“禘祭仪式从第一次献酒之后,我就不想看了。”

huò wèn dì zhī shuō zǐ yuē bù zhī yě zhī qí shuō zhě zhī yú tiān

或 问 禘 之 说。子 曰:不 知 也。知 其 说 者 之 于 天

xià yě qí rú shì zhū sī hū zhǐ qí zhǎng

下 也,其 如 示 诸 斯 乎。指 其 掌。

【注释】

不知也:鲁国作为周王分封的诸侯国举行天子的祭礼,孔子是不赞成的,因此他故意回避说不知道禘祭的道理。

示:同“置”,摆,放。

诸:“之于”的合音。

【大意】有人问孔子禘祭的道理。孔子说:“我不知道禘祭的道理。懂得这一道理的人治理天下,会好像把东西放在这儿一样容易吧!”孔子一面说,一面指着自己的手掌。

jì rú zài jì shén rú shén zài zǐ yuē wú bú yù jì rú bú jì

祭 如 在,祭 神 如 神 在。子 曰:吾 不 与 祭,如 不 祭。

【注释】与(yù):参预,参加。

【大意】祭祀祖先,就如同祖先真的在那里,祭祀神就如同神真的在那里。孔子说:“如果我自己不去参加祭祀而由别人代祭,那就和不祭祀一样。”

wáng sūn gǔ wèn yuē yǔ qí mèi yú ào nìng mèi yú zào hé wèi

王 孙 贾 问 曰:与 其 媚 于 奥,宁 媚 于 灶,何 谓

yě zǐ yuē bù rán huò zuì yú tiān wú suǒ dǎo yě

也?子 曰:不 然,获 罪 于 天,无 所 祷 也。

【注释】

王孙贾:卫国卫灵公时任大夫。

媚(mèi):谄媚,巴结。

奥:屋里的西南角,这里指屋里西南角的神,地位较高。

灶:原义是炉灶,这里指灶神,人们认为灶神地位虽低,却能通上天,决定人的福祸,所以灶神自古受到人们的隆重供奉。“与其媚于奥,宁媚于灶”是当时的俗语。

【大意】王孙贾问道:“与其巴结奥神,不如奉承灶神,这话怎么讲呢?”孔子说:“不是那样的,如果得罪了天,向谁祈祷都没用。”

zǐ yuē zhōu jiàn yú èr dài yù yù hū wén zāi wú cóng zhōu

子 曰:周 监 于 二 代, 郁 郁 乎 文 哉。吾 从 周。

【注释】

监:同“鉴”。原指镜子,引申为照,警戒,借鉴。

二代:夏、商两朝。

郁郁:原指草木繁茂,或指香气浓厚。这里指丰富多彩,繁盛。

【大意】孔子说:“周朝的政治礼仪制度,是借鉴夏、商两代而建立的,多么丰富繁盛啊!我遵从周代的礼制。”

zǐ rù tài miào měi shì wèn huò yuē shú wèi zōu rén zhī zǐ zhī lǐ

子 入 太 庙,每 事 问。或 曰:孰 谓 鄹 人 之 子 知 礼

hū rù tài miào měi shì wèn zǐ wén zhī yuē shì lǐ yě

乎?入 太 庙,每 事 问。子 闻 之,曰:是 礼 也。

【注释】

太庙:古代指供奉祭祀君主的祖先的庙。开国君主叫太祖,祭太祖的庙叫太庙。周公是鲁国最初受封的国君,所以,这个太庙指的是周公的庙。

鄹(zōu)人之子:即孔子。鄹,也作“陬”,春秋时鲁国地名,现在山东曲阜一带。孔子的父亲叔梁纥(hé)做过鄹大夫,古代称某地的大夫为某人。鄹人,指叔梁纥。

【大意】孔子进了太庙助祭,每件事都请教。有人说:“谁说叔梁纥的儿子懂得礼呢?进了太庙,每件事都要问。”孔子听了这话说:“这样做正是一种礼啊。”

zǐ yuē shè bù zhǔ pí wéi lì bù tóng kē gǔ zhī dào yě

子 曰:射 不 主 皮。为 力 不 同 科,古 之 道 也。

【注释】

射:射箭,即“射礼”,是为演习礼乐进行的射箭比赛。

皮:用皮做的靶子。射礼比赛时以射中目标为目的,而不像比武的“军射”是为了用力射穿靶子。

为(wèi):因为。

同科:同等。

【大意】孔子说:“射礼比赛时射箭主要不是在于射穿靶子,因为各人的力气大小不同,这是自古以来的规矩。”

zǐ gòng yù qù gào shuò zhī xì yáng zǐ yuē cì yě ěr ài qí yáng

子 贡 欲 去 告 朔 之 饩 羊,子 曰:赐 也,尔 爱 其 羊,

wǒ ài qí lǐ

我 爱 其 礼。

【注释】

告朔(shuò):朔,阴历每月的初一。诸侯每月初一应杀一只活羊在祖庙祭祀,并到朝听政,表示每个月的开始。到子贡时,月初一鲁君不再去祖庙,也不听政,只是杀一只活羊表示一下罢了,所以子贡认为连这个形式也不用留了,不必杀羊了。孔子却依然重视礼仪的形式,认为有形式毕竟比没有好。

饩:活的牲畜。

尔:代词,你。

爱:可惜。

【大意】子贡想要把鲁国每月初一告祭时用的活羊去掉不用。孔子说:“赐呀!你可惜那只羊,我却爱惜那种礼。”

zǐ yuē shì jūn jìn lǐ rén yǐ wéi chǎn yě

子 曰:事 君 尽 礼,人 以 为 谄 也。

【注释】

事:事奉,服务于。

谄(chǎn):奉承,讨好,谄媚。

【大意】孔子说:“事奉君主一切都按照周礼的规矩去做,别人却以为他在向君主谄媚。”

dìng gōng wèn jūn shǐ chén chén shì jūn rú zhī hé kǒng zǐ duì yuē

定 公 问:君 使 臣,臣 事 君,如 之 何?孔 子 对 曰:

jūn shǐ chén yǐ lǐ chén shì jūn yǐ zhōng

君 使 臣 以 礼,臣 事 君 以 忠。

【注释】

定公:鲁国国君,姓姬,名宋,“定”是谥号。

使:使用,指使。

如之何:如何。

【大意】鲁定公问:“君主使用臣下,臣事奉君主,各应该怎样做呢?”孔子说:“君主使用臣下应该以礼相待,臣事奉君主应该以忠心相待。”

zǐ yuē guān jū lè ér bù yín āi ér bù shāng

子 曰:关 雎 乐 而 不 淫,哀 而 不 伤。

【注释】

关雎(jū):《诗经》第一篇的篇名。

淫:古人称过分至于失当的地步为“淫”。这里指过于注重形式的快乐美妙,而失掉了正统的意义。可以看出孔子主张中和,反对过度。

【大意】孔子说:“《关雎》这首诗,表现快乐而不放纵,忧郁而不悲伤。”

āi gōng wèn shè yú zǎi wǒ zǎi wǒ duì yuē xià hòu shì yǐ sōng

哀 公 问 社 于 宰 我,宰 我 对 曰:夏 后 氏 以 松,

yīn rén yǐ bǎi zhōu rén yǐ lì yuē shǐ mín zhàn lì zǐ wén zhī yuē

殷 人 以 柏,周 人 以 栗。曰:使 民 战 栗。子 闻 之,曰:

chéng shì bù shuō suì shì bú jiàn jì wǎng bú jiù

成 事 不 说,遂 事 不 谏,既 往 不 咎。

【注释】

社:土神。这里指的是社主,即祭祀时立的木头牌位,用来代表土神。

宰我:孔子的学生,姓宰,名予,字子我。也称宰予。

夏后氏:原为古代部落名,禹是首领,禹的儿子启建立了夏朝。后来夏朝人称作夏后氏。

以:用。

遂:已完成。

谏(jiàn):规劝,使改正错误。

咎:责备。

【大意】鲁哀公问宰我祭祀土神用什么木料做牌位。宰我回答说:“夏代用松木,殷代用柏木,周代用栗木,意思是使人民战栗。”孔子听了这话批评宰我说:“已经做了的事不用再说了,已经完成的事不便再劝谏了,已经过去的事不要再责备了。”

zǐ yuē guǎn zhòng zhī qì xiǎo zāi huò yuē guǎn zhòng jiǎn hū yuē guǎn

子 曰:管 仲 之 器 小 哉。或 曰:管 仲 俭 乎。曰:管

shì yǒu sān guī guān shì bù shè yān dé jiǎn rán zé guǎn zhòng zhī lǐ hū

氏 有 三 归,官 事 不 摄,焉 得 俭。然 则 管 仲 知 礼 乎?

yuē bāng jūn shù sè mén guǎn shì yì shù sè mén bāng jūn wéi liǎng jūn zhī

曰:邦 君 树 塞 门,管 氏 亦 树 塞 门;邦 君 为 两 君 之

hǎo yǒu fǎn diàn guǎn shì yì yǒu fǎn diàn guǎn shì ér zhī lǐ shú bù zhī

好,有 反 坫, 管 氏 亦 有 反 坫。管 氏 而 知 礼, 孰 不 知

礼。

【注释】

管仲:姓管,名夷吾,字仲。做了齐桓公的宰相,使他成为春秋诸侯中第一个霸主。孔子批评了他违背礼法的做法。

器:气量,胸襟。

有三归:将应该归公的市租据为己有。

摄:兼职,兼任。当时士大夫家臣多有兼职,而管仲的家臣却是一人一职。

焉得:怎么能是。

邦君:诸侯,诸侯国的国君。

树:立。

塞门:门口用来遮挡视线的短墙,相当于影壁。

好:友好。

反坫(diàn):宴会的礼节,诸侯王会见别国国君,献酒后把空杯放回坫上。坫,古代厅堂中用土筑的台子,祭祀或宴会时用来放礼器和酒具。

而:连词,假如。

【大意】孔子说:“管仲的气量小啊!”有人问:“管仲节俭吗?”孔子说:“管仲收取了人民的大量市租,他的家臣一人一职,并不兼任,哪里能说他节俭呢?”那人又问:“那么他懂得礼节吗?”孔子说:“国君宫殿门前立了一个影壁,管仲也立了一个影壁,国君设宴招待别国君主,厅堂里有放酒杯的台子,管仲家也设了这样的台子。要是说管仲懂得礼节,那谁不懂礼节呢?”

zǐ yù lǔ tài shī yuè yuē yuè qí kě zhī yě shǐ zuò xī rú yě

子 语 鲁 大 师 乐 曰:乐 其 可 知 也。始 作,翕 如 也;

zòng zhī chún rú yě jiǎo rú yě yì rú yě yǐ chéng

纵 之,纯 如 也,皦 如 也,绎 如 也,以 成。

【注释】

语(yù):动词,告诉,对……说。

大师:乐官的主管。大,同“太”。

翕(xī):合,和顺协调;一说,兴奋热烈。

从:同“纵”,展开,放纵。

纯:美好。

皦(jiǎo):清晰,明亮。

绎(yì):连绵不断。

【大意】孔子对鲁国的太师谈论演奏音乐,说:“奏乐的道理是可以知道的:开始演奏时,和谐顺畅,展开后美妙动听,清晰明亮,连绵不绝,直至乐曲最终完成。”

yí fēng rén qǐng jiàn yuē jūn zǐ zhī zhì yú sī yě wú wèi cháng bù

仪 封 人 请 见,曰:君 子 之 至 于 斯 也,吾 未 尝 不

dé jiàn yě cóng zhě jiàn zhī chū yuē èr sān zǐ hé huàn yú sàng hū

得 见 也。从 者 见 之。出 曰:二 三 子,何 患 于 丧 乎。

tiān xià zhī wú dào yě jiǔ yǐ tiān jiāng yǐ fū zǐ wéi mù duó

天 下 之 无 道 也 久 矣,天 将 以 夫 子 为 木 铎。

【注释】

仪:卫国地名,今河南兰考一带。

封人:官职名,镇守边界的官员。封,边界。

请见:即请求接见。见,同“现”,接见。

斯:代词,这个地方。

二三子:尊称孔子的弟子,各位的意思。二三,是约指。

患:担忧。

丧:失去。此处指孔子失去官位。孔子离开鲁国后一直未能实现政治抱负。

木铎(duó):一种有木舌的铜铃,古代用来召集民众宣布政令等。这里比喻孔子能起到引导民众管理国家的作用。

【大意】仪这个地方的边防官请求孔子接见他,说:“所有有德行的人来到我这个地方,我从来没有不和他见面的。”孔子的随行学生带他去见了孔子。他出来后说:“各位为何要担心孔子没有官做呢?天下道义不行已经很久了,上天必将让孔子作为人民的导师。”

zǐ wèi sháo jìn měi yǐ yòu jìn shàn yě wèi wǔ jìn měi yǐ

子 谓 韶,尽 美 矣,又 尽 善 也;谓 武,尽 美 矣,

wèi jìn shàn yě

未 尽 善 也。

【注释】

韶(sháo):上古虞舜时的乐舞名。尧禅(shàn)让帝位给虞舜,乐舞表现一种和睦的特色,所以说“尽善”。

美:指乐舞的声貌、形式美好。

善:指乐舞的内容意义美好。

武:周代表现武王伐纣的乐舞。孔子认为武王伐纣是顺应民心的,但毕竟是征讨了帝王,所以“未尽善”。

【大意】孔子谈论《韶》说:“美极了,而且好极了。”谈论《武》说:“美极了,却还不够好。”

zǐ yuē jū shàng bù kuān wéi lǐ bú jìng lín sāng bù āi wú hé

子 曰:居 上 不 宽,为 礼 不 敬,临 丧 不 哀,吾 何

yǐ guān zhī zāi

以 观 之 哉。

【注释】

上:上位,高位。

宽:宽厚,宽宏大量。

敬:恭敬,郑重。

【大意】孔子说:“处于上位却待人不宽厚,举行仪礼时却不恭敬认真,参加丧礼时却不哀伤,这样的人,我还有什么可看的呢?”

第四章 论语里仁篇

zǐ yuē lǐ rén wéi měi zé bù chǔ rén yān dé zhì

子 曰: 里 仁 为 美; 择 不 处 仁,焉 得 知。

【注释】

里:邻里。周代五家为邻,五邻为里。这里用作动词,作居住讲。

仁:仁德之风纯厚的地方;一说,有仁德的人。

处:居住,相处。

焉(yān):怎么,哪里。

知:同“智”,明智。

【大意】孔子说:“住在有仁德之风的地方才好。不选择有仁德的住处,怎么能算明智呢?”

zǐ yuē bù rén zhě bù kě yǐ jiǔ chù yuē bù kě yǐ cháng chǔ lè

子 曰:不 仁 者,不 可 以 久 处 约,不 可 以 长 处 乐。

rén zhě ān rén zhì zhě lì rén

仁 者 安 仁,知 者 利 仁。

【注释】

约:穷困,俭约。

乐:富裕,安乐。

知:同“智”。

【大意】孔子说:“没有仁德的人不能长久地过俭约的生活,也不能长久地过富足安乐的生活。有仁德的人能安心于行仁德,有智慧的人能利用仁德。”

zǐ yuē wéi rén zhě néng hào rén néng wù rén

子 曰:唯 仁 者,能 好 人,能 恶 人。

【注释】

好(hào):动词,喜欢,喜爱。

恶(wù):厌恶,讨厌。

【大意】孔子说:“只有有仁德的人才能够以正确的方式喜爱某人,厌恶某人。”

zǐ yuē gǒu zhì yú rén yǐ wú wù yě

子 曰:苟 志 于 仁 矣,无 恶 也。

【注释】

苟:假如,如果。

志:立志,有志于。

恶(è):做坏事。

【大意】孔子说:“假如立志于实行仁德,就不会做坏事。”

zǐ yuē fù yǔ guì shì rén zhī suǒ yù yě bù yǐ qí dào dé zhī

子 曰:富 与 贵,是 人 之 所 欲 也。不 以 其 道 得 之,

bù chù yě pín yǔ jiàn shì rén zhī suǒ wù yě bù yǐ qí dào dé zhī

不 处 也。贫 与 贱,是 人 之 所 恶 也。不 以 其 道 得 之,

bù qù yě jūn zǐ qù rén wù hū chéng míng jūn zǐ wú zhōng shí zhī jiān

不 去 也。君 子 去 仁,恶 乎 成 名。君 子 无 终 食 之 间

wéi rén zào cì bì yú shì diān pèi bì yú shì

违 仁,造 次 必 于 是,颠 沛 必 于 是。

【注释】

是:代词,这。

处:接受,享受。

去:摆脱,避开。

恶:同“乌”,相当于“何”,如何,怎样。

终食之间:吃一顿饭的功夫。

违:违背。

造次:仓促,匆忙。

颠沛:原指跌倒,引申为受挫,困顿流离。

【大意】孔子说:“发财和升官,这是人们所盼望的,若不是用正当方法得到的,君子不会接受。贫穷和卑贱,这是人们所厌恶的,若不是用正当的方法摆脱,君子就不会那么做。君子抛弃了仁德,怎么能成就他的名声呢?君子即使吃一顿饭的功夫也不能违背仁德,匆忙仓促时也一定按仁德行事,颠沛流离也一定按仁德做事。”

zǐ yuē wǒ wèi jiàn hào rén zhě wù bù rén zhě hào rén zhě wú yǐ

子 曰:我 未 见 好 仁 者,恶 不 仁 者。好 仁 者 无 以

shàng zhī wù bù rén zhě qí wéi rén yǐ bù shǐ bù rén zhě jiā hū qí

尚 之。恶 不 仁 者,其 为 仁 矣,不 使 不 仁 者 加 乎 其

shēn yǒu néng yí rì yòng qí lì yú rén yǐ hū wǒ wèi jiàn lì bù zú

身。有 能 一 日 用 其 力 于 仁 矣 乎,我 未 见 力 不 足

zhě gài yǒu zhī yǐ wǒ wèi zhī jiàn yě

者。盖 有 之 矣,我 未 之 见 也。

【注释】

尚:动词,超过。

矣:用法同“也”,表示语气停顿。

盖:句首发语词,表示揣测意。

未之见:是“未见之”的倒装。

【大意】孔子说:“我没见过爱好仁德的人和厌恶不仁德的人。爱好仁德的人是无法超过的,厌恶不仁德的人行仁德时,不使不仁德的东西加在自己的身上。有谁能一整天用自己的力量去主动实行仁德呢?我没见过力量不够的。大概这样做的人有,但我没见过。”

zǐ yuē rén zhī guò yě gè yú qí dǎng guān guò sī zhī rén yǐ

子 曰:人 之 过 也,各 于 其 党。观 过,斯 知 仁 矣。

【注释】

过:过错。

党:这里指意气相投的人。

仁:同“人”。

【大意】孔子说:“人犯的过错与各自那一类的人相同。观察他犯的过错,就能知道他是什么样的人了。”

zǐ yuē zhāo wén dào xī sǐ kě yǐ

子 曰:朝 闻 道,夕 死 可 矣。

【注释】

朝(zhāo):早上。

闻:听到,知道。

道:指某种真理,即儒家之道。

【大意】孔子说:“早上明白了真理,晚上就死去也是可以的。”

zǐ yuē shì zhì yú dào ér chǐ è yī è shí zhě wèi zú yǔ yì yě

子 曰:士 志 于 道,而 耻 恶 衣 恶 食 者,未 足 与 议 也。

【注释】士:读书人,一般的小知识分子。

【大意】孔子说:“读书人有志于道,却又以自己穿的衣服不好、吃的饭菜不好为耻,这种人不值得与他谈论。”

zǐ yuē jūn zǐ zhī yú tiān xià yě wú shì yě wú mò yě

子 曰:君 子 之 于 天 下 也,无 适 也,无 莫 也,

yì zhī yǔ bǐ

义 之 与 比。

【注释】

适、莫:有多种解释。有认为人情亲疏厚薄;有认为敌对、爱慕。这里解释为可与不可。

比:挨着,靠拢,靠近。

【大意】孔子说:“君子对于天下事情的处理,没有规定要怎样干,也没有规定不要怎样干,怎样干合理恰当就怎样干。”

zǐ yuē jūn zǐ huái dé xiǎo rén huái tǔ jūn zǐ huái xíng xiǎo rén huái huì

子 曰:君 子 怀 德,小 人 怀 土;君 子 怀 刑,小 人 怀 惠。

【注释】刑:法度典范,刑罚。

【大意】孔子说:“君子关心的是道德,小人关心的是田土乡宅;君子关心法度,小人关心恩惠。”

zǐ yuē fǎng yú lì ér xíng duō yuàn

子 曰:放 于 利 而 行,多 怨。

【注释】放:同“仿”,依据。

【大意】孔子说:“依据个人利益而行动,会招来很多的怨恨。”

zǐ yuē néng yǐ lǐ ràng wéi guó hū hé yǒu bù néng yǐ lǐ ràng wéi

子 曰:能 以 礼 让 为 国 乎,何 有?不 能 以 礼 让 为

guó rú lǐ hé

国,如 礼 何?

【注释】

礼让:按周礼注重礼仪,谦让。

何有:有什么困难呢。

【大意】孔子说:“能用礼让来治理国家吗?那有什么困难呢?不能用礼让来治理国家,又怎么来对待礼仪呢(礼仪有什么用呢)?”

zǐ yuē bú huàn wú wèi huàn suǒ yǐ lì bú huàn mò jǐ zhī

子 曰:不 患 无 位,患 所 以 立。不 患 莫 己 知,

qiú wéi kě zhī yě

求 为 可 知 也。

【注释】

立:站住脚。

莫己知:即“莫知己”,没人知道自己。

【大意】孔子说:“不担忧没有官职,只担忧没有胜任官职的本领。不担忧没人知道自己,去追求使别人知道自己的本领好了。”

zǐ yuē shēn hū wú dào yī yǐ guàn zhī zēng zǐ yuē wéi zǐ chū

子 曰:参 乎,吾 道 一 以 贯 之。曾 子 曰:唯。子 出,

mén rén wèn yuē hé wèi yě zēng zǐ yuē fū zǐ zhī dào zhōng shù ér yǐ

门 人 问 曰:何 谓 也?曾 子 曰:夫 子 之 道,忠 恕 而 已

矣。

【注释】

贯:贯穿。

唯:是的,表示应答。

忠:忠诚,诚挚。

恕:对别人宽容。

【大意】孔子说:“参啊!我主张的道贯穿了一个基本概念。”曾子说:“是的。”孔子出去后,别的学生问曾参说:“那是什么意思?”曾子说:“夫子主张的道不过是忠恕罢了。”

zǐ yuē jūn zǐ yù yú yì xiǎo rén yù yú lì

子 曰:君 子 喻 于 义,小 人 喻 于 利。

【注释】

喻:明白,懂得。

义:合乎正义和道义的事情。

利:私利,财利。

【大意】孔子说:“君子懂得义,小人只知道利。”

zǐ yuē jiàn xián sī qí yān jiàn bù xiàn ér nèi zì xǐng yě

子 曰:见 贤 思 齐 焉,见 不 贤 而 内 自 省 也。

【注释】

贤:贤人,有才德的人。

齐:用作动词,向……看齐,与……等同。

省(xǐnɡ):反省,内省,检讨自己的思想行为。

【大意】孔子说:“看见有贤德的人,就该想到要向他看齐,见到没有贤德的人,就该反省自己是否有他那样的错误。”

zǐ yuē shì fù mǔ jǐ jiàn jiàn zhì bú cóng yòu jìng bù wéi láo

子 曰:事 父 母 几 谏。见 志 不 从,又 敬 不 违,劳

ér bú yuàn

而 不 怨。

【注释】

事:事奉。

几(jī):婉转,轻微,隐微。

劳:操劳;一说,忧愁。

【大意】孔子说:“事奉父母,如果他们有不对之处,要委婉地劝止,看到自己的心意没有被听从,仍要恭敬不冒犯他们,为父母操劳但不要怨恨。”

zǐ yuē fù mǔ zài bú yuǎn yóu yóu bì yǒu fāng

子 曰:父 母 在,不 远 游,游 必 有 方。

【注释】

游:离家出游。

方:方向,方位。

【大意】孔子说:“父母在世时,不要远离家乡,若定要远离家乡,也必须有确定的地方。”

zǐ yuē sān nián wú gǎi yú fù zhī dào kě wèi xiào yǐ

子 曰:三 年 无 改 于 父 之 道,可 谓 孝 矣。

【注释】三年:见《学而第一》第十一章注。

【大意】孔子说:“父亲死后,多年不改变他合理的方面,可以说是孝。”

zǐ yuē fù mǔ zhī nián bù kě bù zhī yě yī zé yǐ xǐ yī zé

子 曰:父 母 之 年 不 可 不 知 也;一 则 以 喜,一 则

yǐ jù

以 惧。

【注释】惧:担忧,担心。这里指担忧父母年事已高,会衰老死亡。

【大意】孔子说:“父母的年纪不可以不知道。一方面因为他们高寿而高兴,另一方面又因为他们年纪大了而为之担忧。”

zǐ yuē gǔ zhě yán zhī bù chū chǐ gōng zhī bú dǎi yě

子 曰:古 者 言 之 不 出,耻 躬 之 不 逮 也。

【注释】

古者:古代的人,往往指古代有地位的人。

耻:以……为耻。

躬:亲自,亲身。

逮(dài):赶上。

【大意】孔子说:“古人言语不轻易出口,认为说出来了却做不到是可耻的。”

zǐ yuē yǐ yuē shī zhī zhě xiǎn yǐ

子 曰:以 约 失 之 者,鲜 矣。

【注释】

约:约束,谨慎节制。这里指用一种立身处世原则约束自己。

失:过失,犯错误。

鲜(xiǎn):少。

【大意】孔子说:“因为对自己节制约束而犯过失的事很少。”

zǐ yuē jūn zǐ yù nà yú yán ér mǐn yú xíng

子 曰:君 子 欲 讷 于 言,而 敏 于 行。

【注释】

讷(nè):语言迟钝。这里指说话谨慎,有分寸。

行:行动,行为。

【大意】孔子说:“君子要谨慎地说话,却要敏捷地行动。”

zǐ yuē dé bù gū bì yǒu lín

子 曰:德 不 孤,必 有 邻。

【注释】邻:邻居。这里指志趣相投、志同道合的人。

【大意】孔子说:“有德行的人不会孤立,一定会有志同道合的人。”

zǐ yóu yuē shì jūn shùo sī rǔ yǐ péng yǒu shùo sī shū yǐ

子 游 曰:事 君 数,斯 辱 矣;朋 友 数,斯 疏 矣。

【注释】

数(shuò):屡次,多次,频繁。

斯:副词,就。

【大意】子游说:“对君主过于频繁地劝谏就会招致侮辱,对朋友过多地提意见,就会被疏远。”

第五章 论语公冶长篇

zǐ wèi gōng yě cháng kě qì yě suī zài léi xiè zhī zhōng fēi qí zuì

子 谓 公 冶 长 可 妻 也,虽 在 缧 绁 之 中,非 其 罪

yě yǐ qí zǐ qì zhī

也。以 其 子 妻 之。

【注释】

公冶长(chánɡ):孔子的学生,姓公冶,名长,字子芝。

妻(qì):用作动词,嫁女儿给……。

缧绁(léixiè):捆犯人的绳索,这里代指监狱。

子:儿女,这里指女儿。

【大意】孔子说到公冶长:“可以把女儿嫁给他。虽然他曾被关在监狱中,但不是他的罪过。”孔子就把女儿嫁给了公冶长。

zǐ wèi nán róng bāng yǒu dào bú fèi bāng wú dào miǎn yú xíng lù

子 谓 南 容,邦 有 道 不 废,邦 无 道 免 于 刑 戮。

yǐ qí xiōng zhī zǐ qì zhī

以 其 兄 之 子 妻 之。

【注释】

南容:孔子的学生。姓南宫,名(tāo),又名适(kuò),字子容。

邦有道:社会有秩序,国家兴盛太平。

废:废弃。

刑戮(lù):泛指受到刑罚惩治。戮,杀。

【大意】孔子说到南容:“国家政治清明的时候,他会被任用,不被废弃;国家政治黑暗的时候,他能避免受刑罚。”孔子把自己哥哥的女儿嫁给了他。

zǐ wèi zǐ jiàn jūn zǐ zāi ruò rén lǔ wú jūn zǐ zhě sī yān qǔ

子 谓 子 贱,君 子 哉 若 人。鲁 无 君 子 者,斯 焉 取

斯。

【注释】

子贱:孔子的学生。姓宓(fú),名不齐,字子贱。

斯:代词。这里的“斯”指子贱,句末的“斯”指君子的品德。

取:获得,得到,可以理解为学到。

【大意】孔子评价子贱说:“这个人是个君子啊!假如鲁国没有君子,他从哪里获得这样好的品德呢?”

zǐ gòng wèn yuē cì yě hé rú zǐ yuē rǔ qì yě yuē hé qì

子 贡 问 曰:赐 也 何 如?子 曰:汝 器 也。曰:何 器

yě yuē hú liǎn yě

也? 曰:瑚 琏 也。

【注释】

赐:子贡的名。

何如:怎么样。

女:同“汝”,你。

瑚琏(húlián):古代祭祀时盛粮食的器具,有玉石装饰。这里孔子用器具比喻子贡还达不到“君子不器”的高度。

【大意】子贡问孔子说:“我是个怎样的人?”孔子说:“你好比是个有用的器具。”子贡说:“什么器具?”孔子说:“宗庙里盛黍稷的瑚琏。”

huò yuē yōng yě rén ér bú nìng zǐ yuē yān yòng nìng yù rén yǐ

或 曰:雍 也,仁 而 不 佞。子 曰:焉 用 佞。 御 人 以

kǒu gěi lǚ zēng yú rén bù zhī qí rén yān yòng nìng

口 给,屡 憎 于 人。不 知 其 仁。焉 用 佞。

【注释】

雍:孔子的学生,姓冉,名雍,字仲弓。

焉:安,何。

佞(nìnɡ):能言善说,花言巧语。

御:抵御,抗拒。这里指辩驳,与人顶嘴。

口给(jǐ):言辞敏捷。

【大意】有人说:“冉雍是个仁人,却不能言善辩。”孔子说:“何必要能言善辩呢?强嘴利舌地同人家辩驳,常被人讨厌。我不知道冉雍是不是仁人,但何必要能言善辩、有口才呢?”

zǐ shǐ qī diāo kāi shì duì yuē wú sī zhī wèi néng xìn zǐ yuè

子 使 漆 雕 开 仕,对 曰:吾 斯 之 未 能 信。子 悦。

【注释】

漆雕开:孔子的学生。姓漆雕,名开,字子若。

仕:做官。

吾斯之未能信:是“吾未能信斯”的倒装句式。斯,指代做官。信,自信,有信心。是说自己还未能达到做官的标准。

说:同“悦”。

【大意】孔子让漆雕开去做官。他回答说:“我对做官还没有信心。”孔子听了这话很高兴。

zǐ yuē dào bù xíng chéng fú fú yú hǎi cóng wǒ zhě qí yóu yú

子 曰:道 不 行,乘 桴,浮 于 海,从 我 者 其 由 欤?

zǐ lù wén zhī xǐ zǐ yuē yóu yě hào yǒng guò wǒ wú suǒ qǔ cái

子 路 闻 之,喜。子 曰:由 也,好 勇 过 我,无 所 取 材。

【注释】

桴(fú):用竹或木编成的小筏子。

从:跟随,跟从。

其:表推测的语气助词,大概,可能。

与:同“欤”,疑问助词,相当于“乎”。

材:古代有时与“哉”通用,语气助词。一说,同“才”,才能,本领;另一说,同“裁”,裁度事理。

【大意】孔子说:“我主张的道得不到实行,就想坐木桴漂到海上去。能跟随我的大概只有仲由吧?”子路听到这话很高兴。孔子说:“仲由这个人好勇的精神大大超过了我,就是不能裁度事理。”

mèng wǔ bó wèn zǐ lù rén hū zǐ yuē bù zhī yě yòu wèn zǐ

孟 武 伯 问: 子 路 仁 乎?子 曰:不 知 也。又 问。子

yuē yóu yě qiān shèng zhī guó kě shǐ zhì qí fù yě bù zhī qí rén yě

曰:由 也,千 乘 之 国,可 使 治 其 赋 也;不 知 其 仁 也。

qiú yě hé rú zǐ yuē qiú yě qiān shì zhī yì bǎi shèng zhī jiā kě

求 也 何 如?子 曰: 求 也,千 室 之 邑,百 乘 之 家,可

shǐ wéi zhī zǎi yě bù zhī qí rén yě chì yě hé rú zǐ yuē chì yě

使 为 之 宰 也;不 知 其 仁 也。赤 也 何 如?子 曰:赤 也,

shù dài lì yú cháo kě shǐ yǔ bīn kè yán yě bù zhī qí rén yě

束 带 立 于 朝,可 使 与 宾 客 言 也;不 知 其 仁 也。

【注释】

赋:古代的兵役制度。这里指管理军事政治。

千室之邑(yì):指有一千户人家的城邑。邑,古代居民的聚居地,周围有田地,相当于城镇。

家:古代国家分封给卿大夫的土地,叫采邑、采地,家就是指这种采邑。卿、大夫可以设家臣,自行管理收取地租。

宰:古代邑的行政长官叫宰,宰也作为官吏的通称。

赤:孔子的学生,姓公西,名赤,字子华。

束带:整理衣服,扎上腰带,指穿上礼服去上朝。

【大意】孟武伯问:“子路能做到仁德吗?”孔子说:“不知道。”他又问。孔子说:“仲由这个人,一个有一千辆兵车的国家,可以让他管理兵役军政。至于他能不能做到仁德我不知道。”孟武伯问:“冉求怎么样?”孔子说:“冉求啊,一个有一千户人家的城邑,或有一百辆兵车的城邑里,可以让他担任总管。但我不知道他能不能做到仁德。”孟武伯问:“公西赤怎么样?”孔子说:“公西赤啊,可以让他穿上礼服,系上腰带站在朝廷大堂中做外交官司、接待宾客,但我不知道他能不能做到仁德。”

zǐ wèi zǐ gòng yuē rǔ yǔ huí yě shú yù duì yuē cì yě hé

子 谓 子 贡 曰:汝 与 回 也 孰 愈?对 曰:赐 也,何

gǎn wàng huí huí yě wén yī yǐ zhī shí cì yě wén yī yǐ zhī èr

敢 望 回。回 也,闻 一 以 知 十;赐 也,闻 一 以 知 二。

zǐ yuē fú rú yě wú yǔ rǔ fú rú yě

子 曰:弗 如 也,吾 与 汝 弗 如 也。

【注释】

女:同“汝”,你。

孰:谁,哪个。

愈:更好,胜过,更强。

望:比。

与:这里是作动词,赞同的意思。

【大意】孔子对子贡说:“你和颜回,谁更强一些?”子贡回答说:“我怎么敢和颜回相比呢?颜回听到一件事可以推知十个道理,我呢,只能推知两件事。”孔子说:“赶不上他,我同意你说的!”

zǎi yǔ zhòu qǐn zǐ yuē xiǔ mù bù kě diāo yě fèn tǔ zhī qiáng

宰 予 昼 寝。子 曰:朽 木 不 可 雕 也;粪 土 之 墙,

bù kě wū yě yú yǔ yǔ hé zhū zǐ yuē shǐ wú yú rén yě tīng qí

不 可 杇 也,于 予 与 何 诛。子 曰:始 吾 于 人 也,听 其

yán ér xìn qí xíng jīn wú yú rén yě tīng qí yán ér guān qí xíng

言 而 信 其 行;今 吾 于 人 也,听 其 言 而 观 其 行,

yú yǔ yǔ gǎi shì

于 予 与 改 是。

【注释】

宰予:孔子的学生。姓宰,名予,字子我。又称宰我。

粪土:污秽的土。

杇:同“圬”,原指灰泥抹墙的工具,俗称“抹子”。这里是作动词,粉刷墙壁。

与:语气词,这里表示停顿。

诛:谴责责备。

是:代词,此,这。

【大意】宰予大白天睡觉。孔子说:“腐烂的木头没法雕刻什么,粪土做的墙壁没法粉刷,对于宰予何必去谴责他呢?”孔子又说:“开始,我对于人,是听了他的话就相信他的行为;现在,我对于人,是听了他的话,还要观察他的行为。宰予这人使我有了这一改变。”

zǐ yuē wú wèi jiàn gāng zhě huò duì yuē shēn chéng zǐ yuē chéng yě

子 曰:吾 未 见 刚 者,或 对 曰:申 枨。子 曰:枨 也

yù yān dé gāng

欲,焉 得 刚。

【注释】

刚:坚强,刚毅不屈。

申枨(chénɡ):孔子的学生,姓申,名枨,字周。

欲:欲望多。

【大意】孔子说:“我没见过刚毅不屈的人。”有人回答说:“申枨是刚毅的人。”孔子说:“申枨欲望太多,哪里能做到刚毅不屈呢?”

zǐ gòng yuē wǒ bú yù rén zhī jiā zhū wǒ yě wú yì yù wú jiā

子 贡 曰:我 不 欲 人 之 加 诸 我 也,吾 亦 欲 无 加

zhū rén zǐ yuē cì yě fēi ěr suǒ jí yě

诸 人。子 曰:赐 也,非 尔 所 及 也。

【注释】

加:欺凌,凌辱。

诸:“之于”的合音。

尔:你。

【大意】子贡说:“我不想别人欺侮我,我也不想欺侮别人。”孔子说:“赐呀,这不是你所能做到的。”

zǐ gòng yuē fū zǐ zhī wén zhāng kě dé ér wén yě fū zǐ zhī yán

子 贡 曰:夫 子 之 文 章,可 得 而 闻 也;夫 子 之 言

xìng yǔ tiān dào bù kě dé ér wén yě

性 与 天 道,不 可 得 而 闻 也。

【注释】

文章:这里指古代有关礼乐、法度、文化等古代文献的学问。

性:人的本性。

天道:天命,古代指自然和人类社会之间吉凶福祸的联系。

【大意】子贡说:“老师关于诗书礼乐等文献方面的学问,我们可以听到;老师关于人性和天道的论述,我们却无法听到。”

zǐ lù yǒu wén wèi zhī néng xíng wéi kǒng yòu wén

子 路 有 闻,未 之 能 行,唯 恐 有 闻。

【注释】有:同“又”。

【大意】子路听到一些道理,还没有按照去做,只怕又听到另一道理,来不及实行。

zǐ gòng wèn yuē kǒng wén zǐ hé yǐ wèi zhī wén yě zǐ yuē mǐn

子 贡 问 曰:孔 文 子,何 以 谓 之 文 也?子 曰:敏

ér hào xué bù chǐ xià wèn shì yǐ wèi zhī wén yě

而 好 学,不 耻 下 问,是 以 谓 之 文 也。

【注释】孔文子:姓孔,名圉,字仲叔,卫国的大夫,谥号“文”。

【大意】子贡问孔子说:“为什么孔文子谥号叫做‘文’呢?”孔子说:“他聪敏好学,向不如他的人请教而不以为耻,所以他的谥号叫做‘文’。”

zǐ wèi zǐ chǎn yǒu jūn zǐ zhī dào sì yān qí xíng jǐ yě gōng

子 谓 子 产,有 君 子 之 道 四 焉:其 行 己 也 恭,

qí shì shàng yě jìng qí yǎng mín yě huì qí shǐ mín yě yì

其 事 上 也 敬,其 养 民 也 惠,其 使 民 也 义。

【注释】子产:姓公孙,名侨,字子产,春秋时郑国的贤相。

【大意】孔子说到子产:“他有四种行为符合君子之道:他自己的态度庄严恭敬,他对待君上很敬重,他教养人民能给予恩惠,他役使人民注意合理。”

zǐ yuē yàn píng zhòng shàn yǔ rén jiāo jiǔ ér jìng zhī

子 曰:晏 平 仲,善 与 人 交,久 而 敬 之。

【注释】

晏平仲:姓晏,名婴,字仲,死后谥号为“平”。齐国大夫,著名的政治家。

之:指晏平仲;一说,指朋友。

【大意】孔子说:“晏平仲善于和别人交往,相处越久,别人越敬重他。”

zǐ yuē zāng wén zhòng jū cài shān jié zǎo zhuó hé rú qí zhì yě

子 曰:臧 文 仲 居 蔡,山 节 藻 梲,何 如 其 知 也。

【注释】

臧文仲:鲁国大夫,姓臧孙,名辰,字仲,死后谥号为“文”。孔子批评他不仁不智。

居:动词使动用法,使……居住。

蔡:原指蔡国,因出产大乌龟而被代指大乌龟。

山节藻棁(zhuō):就是雕梁画栋的意思。山节,即把斗拱雕成山形。节,是柱子头上的斗拱。

藻棁,是把短柱上画上水草图案。棁,是房子大梁上的短柱。

何如:怎么。

知:同“智”,明智。

【大意】孔子说:“臧文仲为大乌龟盖了房子,有雕成山形的斗拱和画着水藻的梁上短柱,这个人怎么能说是明智呢?”

zǐ zhāng wèn yuē lìng yǐn zǐ wén sān shì wéi lìng yǐn wú xǐ sè sān yǐ

子 张 问 曰:令 尹 子 文,三 仕 为 令 尹,无 喜 色,三 已

zhī wú yùn sè jiù lìng yǐn zhī zhèng bì yǐ gào xīn lìng yǐn hé rú

之,无 愠 色;旧 令 尹 之 政,必 以 告 新 令 尹,何 如?

zǐ yuē zhōng yǐ yuē rén yǐ hū yuē wèi zhī yān dé rén cuī zǐ shì

子 曰:忠 矣。曰:仁 矣 乎?曰:未 知,焉 得 仁。崔 子 弒

qí jūn chén wén zǐ yǒu mǎ shí shèng qì ér wéi zhī zhì yú tā bāng

齐 君,陈 文 子 有 马 十 乘,弃 而 违 之,至 于 他 邦,

zé yuē yóu wú dà fu cuī zǐ yě wéi zhī zhī yī bāng zé yòu yuē

则 曰:犹 吾 大 夫 崔 子 也。违 之,之 一 邦,则 又 曰:

yóu wú dà fu cuī zǐ yě wéi zhī hé rú zǐ yuē qīng yǐ yuē rén

犹 吾 大 夫 崔 子 也。违 之,何 如?子 曰:清 矣。曰:仁

yǐ hū yuē wèi zhī yān dé rén

矣 乎?曰:未 知,焉 得 仁。

【注释】

令尹:楚国宰相叫令尹。

子文:姓鬭(dòu),名穀於菟(ɡòuwūtú),字子文,是楚国的贤相。

三:虚数,指多次。

已:停,罢免,免职。

崔子:齐国大夫崔杼(zhù),杀了齐君庄公。

弑:古代指臣杀死君主或者子女杀死父母。

齐君:指齐庄公,姓姜,名光。

陈文子:齐国大夫,名须无。

违:离别,离开。

【大意】子张问孔子:“令尹子文多次做令尹,没有高兴的神色;多次被罢免,没有生气的神色。每次被罢免时一定把自己旧日的一切政务工作告诉新任的令尹。这个人怎么样?”孔子说:“他很忠诚。”子张说:“他可以算仁吗?”孔子说:“不知道。这怎么能算是仁呢?”“崔子杀了齐国国君,陈文子有四十匹马,舍弃不要,离开齐国,到了别的国家,说:‘这里的执政者与我们的崔子差不多。’便离开。到了另一国,又说:‘这里的执政者和我们的崔子差不多。’再离开。这个人怎么样?”孔子说:“他很清白。”子张说:“可以算仁吗?”孔子说:“不知道。这怎能算仁呢?”

jì wén zǐ sān sī ér hòu xíng zǐ wén zhī yuē zài sī kě yǐ

季 文 子 三 思 而 后 行,子 闻 之,曰:再,斯 可 矣。

【注释】

季文子:鲁国大夫,姓季孙,名行父,“文”是他死后的谥号。他世故太深,行为过于谨慎,对于利害过于计较,容易起私意而徇私情。孔子的话是针对于此的。

再:再次,第二次,它后面省略了“思”字。

【大意】季文子逢事考虑三次才行动。孔子听了这个说:“想两次就可以了。”

zǐ yuē nìng wǔ zǐ bāng yǒu dào zé zhì bāng wú dào zé yú qí zhì

子 曰:宁 武 子,邦 有 道 则 智,邦 无 道 则 愚;其 知

kě jí yě qí yú bù kě jí yě

可 及 也,其 愚 不 可 及 也。

【注释】

宁(nìnɡ)武子:卫国人,大夫。姓宁,名俞,“武”是谥号。

知:同“智”。

愚:愚笨,这里是指装傻。

【大意】孔子说:“宁武子在国家太平有道时就显露聪明才智,在国家昏暗时就装傻。他的聪明别人赶得上,他的装傻别人就赶不上了。”

zǐ zài chén yuē guī yú guī yú wú dǎng zhī xiǎo zǐ kuáng jiǎn

子 在 陈,曰:归 欤 归 欤!吾 党 之 小 子 狂 简,

fěi rán chéng zhāng bù zhī suǒ yǐ cái zhī

斐 然 成 章,不 知 所 以 裁 之。

【注释】

陈:国名,“妫”(ɡuī)姓。

与:同“欤”。

吾党:我的家乡鲁国。古代500家为一党。

狂:心气高,志向远大。

简:行为粗率,简单化,做法不高明。

斐(fěi)然:本义指无色错杂,形容有文采。

裁:剪裁,这里有节制、约束的意思。

【大意】孔子在陈国说:“回去吧!回去吧!我们家乡的学生们,志向远大却行为粗率,文采又斐然可观,就是不知该怎样节制和约束!”

zǐ yuē bó yí shū qí bú niàn jiù è yuàn shì yòng xī

子 曰:伯 夷、叔 齐,不 念 旧 恶,怨 是 用 希。

【注释】

伯夷、叔齐:殷朝末年一个小国国君孤竹君的两个儿子,父亲死后互相推让君位,都逃到周文王的辖区。周武王伐纣灭殷,他们不满于改朝换代,以吃周朝的粮食为耻,隐居在首阳山采薇为食,最终饿死。

是用:因此。

希:同“稀”,少。

【大意】孔子说:“伯夷、叔齐不记过去的仇怨,人们对他们的怨恨也就少了。”

zǐ yuē shú wèi wēi shēng gāo zhí huò qǐ xiān yān qǐ zhū qí lín ér

子 曰:孰 谓 微 生 高 直,或 乞 酰 焉,乞 诸 其 邻 而

yǔ zhī

与 之。

【注释】

微生高:姓微生,名高,以直爽守信著称,传说他和一位女子相约在一座桥下见面,女子没按时来,他一直在桥下等,水涨了也不走,最终抱着柱子被淹死。

醯(xī):醋。

【大意】孔子说:“谁说微生高这个人直爽呀?有人向他讨点醋,他没说自己没有,却到邻居家要些来再给他。”

zǐ yuē qiǎo yán lìng sè zú gōng zuǒ qiū míng chǐ zhī qiū yì chǐ

子 曰:巧 言、令 色、足 恭,左 丘 明 耻 之,丘 亦 耻

zhī nì yuàn ér yǒu qí rén zuǒ qiū míng chǐ zhī qiū yì chǐ zhī

之;匿 怨 而 友 其 人,左 丘 明 耻 之,丘 亦 耻 之。

【注释】

足恭:态度卑曲,过分恭敬。

左丘明:春秋时鲁国人,任鲁国太史(史官),相传为《左传》作者。

匿(nì):隐藏起来。

【大意】孔子说:“花言巧语,伪装得和颜悦色,表现出过分的恭敬,这种人左丘明认为可耻,我孔丘也认为可耻。内心对人藏着怨恨,表面上却同他要好,这种人左丘明认为可耻,我也认为可耻。”

yán yuān jì lù shì zǐ yuē hé gè yán ěr zhì zǐ lù yuē yuàn

颜 渊、季 路 侍。子 曰:盍 各 言 尔 志。子 路 曰:愿

chē mǎ yì qīng qiú yǔ péng yǒu gòng bì zhī ér wú hàn yán yuān yuē yuàn

车 马 衣 轻 裘,与 朋 友 共,敝 之 而 无 憾。颜 渊 曰: 愿

wú fá shàn wú shī láo zǐ lù yuē yuàn wén zǐ zhī zhì zǐ yuē lǎo

无 伐 善,无 施 劳。子 路 曰:愿 闻 子 之 志。子 曰:老

zhě ān zhī péng yǒu xìn zhī shào zhě huái zhī

者 安 之,朋 友 信 之,少 者 怀 之。

【注释】

季路:即子路,因为事奉季氏,又称季路。

侍:陪侍,陪在尊长身边站着。《论语》中,单用“侍”,指孔子坐着,弟子站着;“侍坐”,指孔子和弟子都坐着;“侍侧”,或坐或立。

盍(hé):“何不”的合音字。

裘(qiú):皮衣。

伐:夸耀。

施:表白。一说,施加给别人。

【大意】颜渊、季路站在孔子身边。孔子说:“何不各人说说自己的志向?”子路说:“我愿意有车马和衣服来和朋友共享,就是用坏了也不会不满。”颜渊说:“我愿意不夸耀自己长处,不表白自己的功劳。”子路对孔子说道:“希望听听您的志向。”孔子说:“我的志向在于使老人都得到奉养,朋友们相互信任,年少的能得到关爱。”

zǐ yuē yǐ yǐ hū wú wèi jiàn néng jiàn qí guò ér nèi zì sòng zhě

子 曰:已 矣 乎!吾 未 见 能 见 其 过,而 内 自 讼 者

也。

【注释】

已:罢了,算了。

讼(sònɡ):责备,争辩是非。

【大意】孔子说:“算了吧!我没见过能看到自己的错误就在心里自我责备的人啊。”

zǐ yuē shí shì zhī yì bì yǒu zhōng xìn rú qiū zhě yān bù rú qiū

子 曰:十 室 之 邑,必 有 忠 信 如 丘 者 焉,不 如 丘

zhī hào xué yě

之 好 学 也。

【注释】十室之邑:指小村子。十室,十户人家。古代八家为一井,四井为一邑,一邑有32户人家。

【大意】孔子说:“就是只有十户人家的小村邑里,也一定有像我这样讲忠信的人,只是不如我好学罢了。”

第六章 论语雍也篇

zǐ yuē yōng yě kě shǐ nán miàn

子 曰:雍 也 可 使 南 面。

【注释】南面:即脸朝南,古代坐北朝南,面向南方的位置为尊位。

【大意】孔子说:“冉雍这个人可以让他坐尊位当高官。”

zhòng gōng wèn zǐ sāng bó zǐ zǐ yuē kě yě jiǎn zhòng gōng yuē jū

仲 弓 问 子 桑 伯 子。子 曰:可 也,简。仲 弓 曰:居

jìng ér xíng jiǎn yǐ lín qí mín bú yì kě hū jū jiǎn ér xíng jiǎn

敬 而 行 简,以 临 其 民,不 亦 可 乎。居 简 而 行 简,

wú nǎi tài jiǎn hū zǐ yuē yōng zhī yán rán

无 乃 大 简 乎。子 曰:雍 之 言 然。

【注释】

仲弓:即冉雍。

子桑伯子:人名,身世不可考。

简:简单,约简,不繁琐。

居:平素做人,为人。

临:面对,面临,这里有治理的意思。

无乃:用于反问,岂不是。

大:同“太”。

【大意】仲弓问到子桑伯子这个人。孔子说:“他做事简要,是不错的。”仲弓说:“若有心严肃认真,办事简约,这样来对待人民,不也是可以的吗?若存心粗率简易,又办事简约,岂不是太简了吗?”孔子说:“你这话说得对。”

āi gōng wèn dì zǐ shú wéi hào xué kǒng zǐ duì yuē yǒu yán huí zhě

哀 公 问:弟 子 孰 为 好 学?孔 子 对 曰:有 颜 回 者

hào xué bù qiān nù bú èr guò bú xìng duǎn mìng sǐ yǐ jīn yě zé wū

好 学,不 迁 怒,不 贰 过,不 幸 短 命 死 矣:今 也 则 亡,

wèi wén hào xué zhě yě

未 闻 好 学 者 也。

【注释】

迁怒:自己不如意时拿别人出气。迁,转移。

贰:二,再次,重复。

亡:同“无”。

【大意】鲁哀公问孔子:“你的学生里哪个好学?”孔子回答说:“有个叫颜回的学生好学,不迁怒于别人,不再犯同样的错误。不幸短命死了。现在就没有这样的人了,再没有听说过有谁好学了。”

zǐ huá shǐ yú qí rǎn zǐ wéi qí mǔ qǐng sù zǐ yuē yǔ zhī fǔ

子 华 使 于 齐,冉 子 为 其 母 请 粟。子 曰:与 之 釜。

qǐng yì yuē yǔ zhī yǔ rǎn zǐ yǔ zhī sù wǔ bǐng zǐ yuē chì zhī

请 益,曰:与 之 庾。冉 子 与 之 粟 五 秉。子 曰:赤 之

shì qí yě chéng féi mǎ yì qīng qiú wú wén zhī yě jūn zǐ zhōu jí bú

适 齐 也,乘 肥 马,衣 轻 裘;吾 闻 之 也,君 子 周 急 不

jì fù

继 富。

【注释】

子华:即公西赤。

使:出使。

冉子:即冉求,该文的记录者尊称他为“冉子”。

粟:小米,谷子。

釜(fǔ):古代容量名称,六斗四升。

益:增加。

庾(yǔ):古代容量名称,两斗四升。

秉(bǐnɡ):容量名,古代一秉约合16斛,一斛合10斗,所以译为80石。

适:往,去。

衣(yì):作动词,穿。

周:救济。

继:增益。

【大意】子华被派到齐国作使者,冉有为子华的母亲请求要些小米。孔子说:“给她六斗四升。”冉有请求增加些。孔子说:“给她二斗四升。”冉有却给了他八十石。孔子说:“公西赤到齐国去,坐着肥马拉的车,穿着又轻又暖的皮袍。我听说过,君子应周济急需的人,而不是要使富人更富。”

yuán sī wéi zhī zǎi yǔ zhī sù jiǔ bǎi cí zǐ yuē wú yǐ yǔ

原 思 为 之 宰,与 之 粟 九 百,辞。子 曰:毋,以 与

ěr lín lǐ xiāng dǎng hū

尔 邻 里 乡 党 乎。

【注释】

原思:孔子的学生,姓原,名宪,字子思。

之:这里用法与“其”相同,意为他的,指孔子的。

九百:下面省略了度量名,无法知道计算单位是什么。

毋:不要,勿。

邻里乡党:古代5家为邻,25家为里,500家为党,12500家为乡。

【大意】原思担任孔子家的总管,孔子给他小米九百,他不肯接受。孔子说:“别推辞!如果有多余的可以分给你的邻里乡亲。”

zǐ wèi zhòng gōng yuē lí niú zhī zǐ xīng qiě jiǎo suī yù wù yòng

子 谓 仲 弓 曰:犁 牛 之 子,骍 且 角,虽 欲 勿 用,

shān chuān qí shě zhū

山 川 其 舍 诸。

【注释】

犁牛:耕牛。

骍(xīnɡ):红色。

角:角长得周正。周代崇尚红色,祭祀用的牛要求是红毛并且牛角周正,不能用普通耕牛。孔子的意思是:耕牛之子如果够得上作祭祀牺牲的条件,山川之神定会接受这一祭享的。“犁牛之子”比喻冉雍(仲弓),他父亲是失去了贵族身份的贱人,品行也不好。而冉雍才学都很好,是可以为君主任用做官的。

用:杀了当作牺牲来祭祀。

其:“岂”的意思。

诸:“之乎”的合音字。

【大意】孔子谈到仲弓说:“耕牛的儿子长着红色的毛,周正的角,虽然人们不想用它作祭品,山川之神怎么会舍弃它呢?”

zǐ yuē huí yě qí xīn sān yuè bù wéi rén qí yú zé rì yuè

子 曰:回 也,其 心 三 月 不 违 仁,其 余,则 日 月

zhì yān ér yǐ yǐ

至 焉 而 已 矣。

【注释】

三月:约数,长期意思。

日月:一天一月,指短期,偶尔。

至:做到。

【大意】孔子说:“颜回呀,他的心能长久地不违背仁德,其余的学生们只能短时间里做到仁德而已。”

jì kāng zǐ wèn zhòng yóu kě shǐ cóng zhèng yě yú zǐ yuē yóu yě

季 康 子 问:仲 由 可 使 从 政 也 欤?子 曰:由 也

guǒ yú cóng zhèng hū hé yǒu yuē cì yě kě shǐ cóng zhèng yě yú yuē

果,于 从 政 乎 何 有?曰:赐 也 可 使 从 政 也 欤?曰:

cì yě dá yú cóng zhèng hū hé yǒu yuē qiú yě kě shǐ cóng zhèng yě yú

赐 也 达,于 从 政 乎 何 有?曰:求 也 可 使 从 政 也 欤?

yuē qiú yě yì yú cóng zhèng hū hé yǒu

曰:求 也 艺,于 从 政 乎 何 有。

【注释】

季康子:曾任鲁国正卿,孔子的学生冉求曾帮助他推行革新。

与:同“欤”。

何有:何难之有,即有什么困难。

【大意】季康子问孔子:“仲由这个人可以让他治理政事吗?”孔子说:“仲由果敢决断,让他从政有什么困难呢?”季康子说:“端木赐可以让他治理政事吗?”孔子说:“端木赐通情达理,让他治理政事有什么困难呢?”季康子问:“冉求可以让他治理政事吗?”孔子说:“冉求多才多艺,让他治理政事有何困难呢?”

jì shì shǐ mǐn zǐ qiān wéi bì zǎi mǐn zǐ qiān yuē shàn wèi wǒ cí

季 氏 使 闵 子 骞 为 费 宰。闵 子 骞 曰:善 为 我 辞

yān rú yǒu fù wǒ zhě zé wú bì zài wèn shàng yǐ

焉。如 有 复 我 者,则 吾 必 在 汶 上 矣。

【注释】

闵(mǐn)子骞(qiān):姓闵,名损,字子骞,相传是著名的孝子。

费:音bì,季氏的封地,因为他不愿归顺鲁国,他的封邑总管与他作对,所以他想请闵子骞去做总管。

汶上:汶水北面,指齐国。

【大意】季氏派人请闵子骞做费邑的县长。闵子骞对来的人说:“请好好替我拒绝吧!要是再来找我,我一定会逃到汶水北边去的。”

bó niú yǒu jí zǐ wèn zhī zì yǒu zhí qí shǒu yuē wáng zhī mìng yǐ伯 牛 有 疾,子 问 之,自 牖 执 其 手,曰:亡 之 命 矣

fú sī rén yě ér yǒu sī jí yě sī rén yě ér yǒu sī jí yě

夫。斯 人 也 而 有 斯 疾 也,斯 人 也 而 有 斯 疾 也。

【注释】

伯牛:孔子的学生,姓冉,名耕,字伯牛。是个有德行的人,传说患了当时无法治愈的麻风病。

牖(yǒu):窗户。

夫(fú):表感叹的语气词,相当于“啊”。

【大意】伯牛生了病,孔子去探望他,从窗外握着他的手说:“活不了了,这是命运啊!这样好的人竟得了这样的病!这样好的人竟得了这样的病!”

zǐ yuē xián zāi huí yě yì dān shí yì piáo yǐn zài lòu xiàng

子 曰:贤 哉,回 也。一 箪 食,一 瓢 饮,在 陋 巷,

rén bù kān qí yōu huí yě bù gǎi qí lè xián zāi huí yě

人 不 堪 其 忧。回 也 不 改 其 乐。贤 哉,回 也。

【注释】箪(dān):古代盛饭的竹制器具,圆形。

【大意】孔子说:“颜回有好品德呀!一箪饭,一瓢水,住在简陋的小巷子里,别人受不了这种困苦的忧愁,颜回却不改变他原来的快乐。颜回有多么好的品质啊!”

rǎn qiú yuē fēi bù yuè zǐ zhī dào lì bù zú yě zǐ yuē lì

冉 求 曰:非 不 悦 子 之 道,力 不 足 也。子 曰:力

bù zú zhě zhōng dào ér fèi jīn rǔ huà

不 足 者,中 道 而 废,今 汝 画。

【注释】

说:同“悦”,喜欢。

女:同“汝”。

画:画线为界,停止。

【大意】冉求说:“我并非不喜欢您的学说,而是我的力量不够。”孔子说:“如果真的力量不够,是走到半路就再也走不动了。现在你却是为自己划定了停止的界线。”

zǐ wèi zǐ xià yuē rǔ wéi jūn zǐ rú wú wéi xiǎo rén rú

子 谓 子 夏 曰:汝 为 君 子 儒,无 为 小 人 儒。

【注释】

女:同“汝”,你。

君子儒:指通晓周礼仪制度,道德高尚的人,反之为小人儒。儒,指古代主持喜、丧仪式的职业。

【大意】孔子对子夏说:“你要做君子式的儒者,不要做小人式的儒者。”

zǐ yóu wéi wǔ chéng zǎi zǐ yuē rǔ dé rén yān ěr hū yuē yǒu

子 游 为 武 城 宰。子 曰:汝 得 人 焉 耳 乎?曰:有

tán tái miè míng zhě xíng bù yóu jìng fēi gōng shì wèi cháng zhì yú yǎn zhī

澹 台 灭 明 者,行 不 由 径,非 公 事 未 尝 至 于 偃 之

shì yě

室 也。

【注释】

武城:鲁国城邑。

女:同“汝”。

焉尔:相当于“于此”。

澹(tán)台灭明:姓澹台,名灭明,字子羽。

【大意】子游做武城的县长。孔子说:“你在那里得到什么人才了吗?”子游说:“有个叫澹台灭明的人,走路不走小道,不是为公事从不到我这里来。”

zǐ yuē mèng zhī fǎn bù fá bēn ér diàn jiāng rù mén cè qí mǎ

子 曰:孟 之 反 不 伐,奔 而 殿,将 入 门,策 其 马

yuē fēi gǎn hòu yě mǎ bú jìn yě

曰,非 敢 后 也,马 不 进 也。

【注释】

孟之反:姓孟,名侧,字之反,《左传》作孟子侧,鲁国大夫。

伐:夸耀功劳。

奔:败走。

殿:殿后,行军时走在最后。

【大意】孔子说:“孟之反不夸耀自己,打仗败退时,他走在最后面作掩护,即将进城门时,他用鞭打了一下骑的马说:‘不是我敢于殿后,是马不肯快走的缘故啊!’”

zǐ yuē bù yǒu zhù tuó zhī nìng ér yǒu sòng zhāo zhī měi nán hū miǎn

子 曰:不 有 祝 鮀 之 佞,而 有 宋 朝 之 美,难 乎 免

yú jīn zhī shì yǐ

于 今 之 世 矣。

【注释】

祝(tuó):姓祝,名,字子鱼。卫国大夫,能言善辩,会奉承,受到器重。

佞(nìnɡ):能言善辩。

宋朝:宋国公子朝,貌美。《左传》记载,公子朝与襄夫人私通,又参与发动祸乱,逃到卫国又与卫灵公夫人南子私通,从而受到宠幸。

【大意】孔子说:“如果没有祝的口才,仅有宋朝的美貌,在今天社会里恐怕是难以免除灾祸的。”

zǐ yuē shuí néng chū bù yóu hù hé mò yóu sī dào yě

子 曰:谁 能 出 不 由 户,何 莫 由 斯 道 也。

【注释】

户:屋门。

何莫:何不。

斯道:这条路,即孔子主张的仁义之道。

【大意】孔子说:“谁能出屋而不经过屋门呢?立身处世何不依照人生的仁义之道呢?”

zǐ yuē zhì shèng wén zé yě wén shèng zhì zé shǐ wén zhì bīn bīn

子 曰:质 胜 文 则 野,文 胜 质 则 史,文 质 彬 彬,

rán hòu jūn zǐ

然 后 君 子。

【注释】

质:质地,内在的含义、本质。

文:文采,华丽的装饰,外在的形式、礼仪。

史:本指掌管礼仪、文书的史官。这里比喻像史一样铺陈浮夸,并无诚意,缺少实质感情内容。

【大意】孔子说:“内含的质朴多于外在形式的文采,就会显得粗野,外在的文采多于内含的质朴,就会显得浮夸虚伪。只有把文采与质朴配合恰当,才能成为君子。”

zǐ yuē rén zhī shēng yě zhí wǎng zhī shēng yě xìng ér miǎn

子 曰:人 之 生 也 直,罔 之 生 也 幸 而 免。

【注释】

直:正直。

罔:诬罔,不正直的人。

【大意】孔子说:“人能生存是由于正直,不正直的人也能生存,不过是他侥幸免于祸害罢了。”

zǐ yuē zhī zhī zhě bù rú hào zhī zhě hào zhī zhě bù rú lè

子 曰:知 之 者,不 如 好 之 者;好 之 者,不 如 乐

zhī zhě

之 者。

【注释】

好(hào):喜爱。

乐:心里极喜欢而陶醉于其中。

【大意】孔子说:“对于任何学问事业,懂得它的人不如喜爱它的人,喜爱它的人不如嗜好它的人。”

zǐ yuē zhōng rén yǐ shàng kě yǐ yǔ shàng yě zhōng rén yǐ xià bù

子 曰:中 人 以 上,可 以 语 上 也;中 人 以 下,不

kě yǐ yǔ shàng yě

可 以 语 上 也。

【注释】语(yǔ):动词,告诉,讲,说。(应为去声)

【大意】孔子说:“中等水平以上的人,可以讲给他高深的学问;中等水平以下的人,不可以讲给他高深的学问。”

fán chí wèn zhì zǐ yuē wù mín zhī yì jìng guǐ shén ér yuǎn zhī

樊 迟 问 知。子 曰:务 民 之 义,敬 鬼 神 而 远 之,

kě wèi zhì yǐ wèn rén yuē rén zhě xiān nán ér hòu huò kě wèi rén yǐ

可 谓 知 矣。问 仁,曰:仁 者 先 难 而 后 获,可 谓 仁 矣。

【注释】

知:同“智”,聪明,智慧。

务:致力于。

【大意】樊迟问怎样才算聪明。孔子说:“致力于倡导人民应遵从的仁义道德,尊敬鬼神但要远离鬼神,可以说是聪明了。”樊迟又问怎样是仁德。孔子说:“有仁德的人,遇到艰难的事就争先去做,遇到能获利的事即退居人后。这可以说是有仁德了。”

zǐ yuē zhì zhě lè shuǐ rén zhě lè shān zhì zhě dòng rén zhě jìng

子 曰:智 者 乐 水,仁 者 乐 山;智 者 动,仁 者 静;

zhì zhě lè rén zhě shòu

智 者 乐,仁 者 寿。

【注释】

智者乐水:水流动而不板滞,与智者相似。知,同“智”。

仁者乐山:山巍巍屹立,厚重不迁,与仁者相似。

【大意】孔子说:“有智慧的人爱水,有仁德的人爱山。有智慧的人好动进取,有仁德的人沉静寡欲。有智慧的人成功常乐,有仁德的人恬淡长寿。”

zǐ yuē qí yí biàn zhì yú lǔ lǔ yí biàn zhì yú dào

子 曰:齐 一 变 至 于 鲁,鲁 一 变 至 于 道 。

【注释】变:改革。当时齐国强,鲁国弱,但齐国施行霸道,而鲁国重周礼。

【大意】孔子说:“把齐国的政治教育改革一下就可以达到鲁国的水平,鲁国的政教改革一下就能达到天下太平的境地了。”

zǐ yuē gū bù gū gū zāi gū zāi

子 曰:觚 不 觚,觚 哉,觚 哉。

【注释】觚(ɡū):古代的酒器。原来的觚上圆下方有棱角,后来改成圆筒形,棱角也没了。孔子这里是对事物改变,“君不君,臣不臣,父不父,子不子”的有名无实状况表示不满。

【大意】孔子说:“觚不像觚,这是觚吗?这是觚吗?”

zǎi wǒ wèn yuē rén zhě suī gào zhī yuē jǐng yǒu rén yān qí cóng zhī

宰 我 问 曰:仁 者 虽 告 之 曰,井 有 人 焉,其 从 之

yě zǐ yuē hé wéi qí rán yě jūn zǐ kě shì yě bù kě xiàn yě

也?子 曰:何 为 其 然 也。君 子 可 逝 也,不 可 陷 也;

kě qī yě bù kě wǎng yě

可 欺 也,不 可 罔 也。

【注释】

仁:仁人。

井有仁:井里掉进去一个人。一说,仁,仁人。

逝:往,去。

罔(wǎnɡ):用不合理的事情愚弄。

【大意】宰我向孔子问道:“有仁德的人,虽然告诉他:‘有人掉进井里了。’他会跟着跳下去吗?”孔子说:“为什么要那样做呢?君子可以让他到井边看,但不可以陷害他;他可以被欺骗,但不可以被愚弄。

zǐ yuē jūn zǐ bó xué yú wén yuē zhī yǐ lǐ yì kě yǐ fú pàn

子 曰:君 子 博 学 于 文,约 之 以 礼,亦 可 以 弗 畔

yǐ fú

矣 夫。

【注释】畔:同“叛”,背离,违背。

【大意】孔子说:“君子广泛地学习文化典籍,再用礼节来约束自己就可以不背离正道了。”

zǐ jiàn nán zǐ zǐ lù bú yuè fū zǐ shǐ zhī yuē yǔ suǒ fǒu zhě

子 见 南 子,子 路 不 悦。夫 子 矢 之 曰:予 所 否 者,

tiān yàn zhī tiān yàn zhī

天 厌 之、天 厌 之。

【注释】

南子:宋国的美女,卫灵公的夫人,行为淫乱,名声不好,当时实际操纵卫国政权。她召见孔子,孔子开始拒绝了,后来依礼节不得不见她。

说:同“悦”。

矢(shǐ):发誓。

否:不对,不合于礼。

厌:厌弃。

【大意】孔子去见了南子,子路不高兴。孔子发誓说:“如果我做了什么不合于礼的事,天会厌弃我的!天会厌弃我的!”

zǐ yuē zhōng yōng zhī wéi dé yě qí zhì yǐ hū mín xiǎn jiǔ yǐ

子 曰:中 庸 之 为 德 也,其 至 矣 乎。民 鲜 久 矣。

【注释】中庸:指不偏不倚,不做过火的事。中,折中,调和。庸,普通,寻常。

【大意】孔子说:“中庸作为一种德行,是最高尚的了!人民缺少这种德行已经很久了。”

zǐ gòng yuē rú yǒu bó shī yú mín ér néng jì zhòng hé rú kě wèi子 贡 曰:如 有 博 施 于 民,而 能 济 众,何 如?可 谓

rén hū zǐ yuē hé shì yú rén bì yě shèng hū yáo shùn qí yóu bìng zhū

仁 乎?子 曰:何 事 于 仁,必 也 圣 乎,尧 舜 其 犹 病 诸。

fú rén zhě jǐ yù lì ér lì rén jǐ yù dá ér dá rén néng jìn qǔ

夫 仁 者,己 欲 立 而 立 人,己 欲 达 而 达 人,能 近 取

pì kě wèi rén zhī fāng yě yǐ

譬,可 谓 仁 之 方 也 已。

【注释】

博施:广泛施与恩惠。

济:救济,救助。

尧舜:传说上古两位贤明的帝王。

病:有所不足。

譬:打比方。这里指拿自己打比方,推己及人。

【大意】子贡说:“如果有人能广泛地给民众施与恩惠,救济百姓的生活,这人怎么样呢?可以说是仁人吗?”孔子说:“何止是仁人,一定是圣人了!尧、舜做到这样尚且不容易呢!作为仁人,自己想立身,也要使别人立身,自己想通达,也要使别人通达。能拿自己打比方,推己及人,可以说是做到仁的方法了。”

第七章 论语述而篇

zǐ yuē shù ér bú zuò xìn ér hào gǔ qiè bǐ yú wǒ lǎo péng

子 曰:述 而 不 作,信 而 好 古,窃 比 于 我 老 彭。

【注释】

述:阐述、传述已有的。

作:创始,创作,创造。

窃:私下,私自。

老彭:商代的贤大夫彭祖。

【大意】孔子说:“只传述旧章,不创制新作,笃信、爱好古代的文化,我私自和老彭相比拟。”

zǐ yuē mò ér zhì zhī xué ér bú yàn huì rén bú juàn hé yǒu yú

子 曰:默 而 识 之,学 而 不 厌,诲 人 不 倦,何 有 于

wǒ zāi

我 哉。

【注释】

识:同“志”,记住。

厌:本义指吃饱,引申为满足。

诲:教导,教诲。

何有于我哉:对于我有什么困难呢?一说,我做到了哪些呢?

【大意】孔子说:“默默记住所见所闻,勤奋学习永不满足,耐心教导别人不倦怠,这三件事在我有什么困难呢?”

zǐ yuē dé zhī bù xiū xué zhī bù jiǎng wén yì bù néng xǐ bú shàn

子 曰:德 之 不 修,学 之 不 讲,闻 义 不 能 徙,不 善

bù néng gǎi shì wú yōu yě

不 能 改,是 吾 忧 也。

【注释】

修:动词,修养。

义:正确,合乎道义的事情。

徙(xǐ):原指迁移,这里是迁从,改变自己使行为更接近义。

不善:不好的,指错误、缺点。

是:代词,这些。

【大意】孔子说:“品德不加以修养,学问不加以讲习,听到合于义的道理不能去照着做,有缺点却不能改正,这是我所忧虑的。”

zǐ zhī yàn jū shēn shēn rú yě yāo yāo rú yě

子 之 燕 居,申 申 如 也,夭 夭 如 也。

【注释】

燕居:指闲居。燕,同“宴”,闲适,安逸。

申申:舒适,和畅。

如:像……的样子。

夭夭(yāo):愉快。

【大意】孔子闲居在家时,心情舒适、和畅,神色愉快。

zǐ yuē shèn yǐ wú shuāi yě jiǔ yǐ wú bú fù mèng jiàn zhōu gōng

子 曰:甚 矣 吾 衰 也!久 矣 吾 不 复 梦 见 周 公。

【注释】

衰:衰老。

周公:姓姬,名旦,周文王之子,周武王(姬发)的弟弟,周成王(姬颂)的叔叔,是鲁国第一个国君。传说他制定了西周的礼乐政治制度,辅佐周成王安定天下,为孔子所崇尚。孔子盛年一直想行周公之道,可是没有实现,所以有力不从心的感叹。

【大意】孔子说:“我衰老得多么厉害啊!我很久没有再梦见周公了!”

zǐ yuē zhì yú dào jù yú dé yī yú rén yóu yú yì

子 曰:志 于 道,据 于 德,依 于 仁,游 于 艺。

【注释】

志:心之所向。

据:遵守,执守。

依:依照,不违背。

游:游泳,引申为玩习,熟悉,学习。

艺:礼、乐、射、御、书、数为六艺,是古代学生的功课内容。

【大意】孔子说:“以道为志向,坚守德,不违背仁,在六艺中游习。”

zǐ yuē zì xíng shù xiū yǐ shàng wú wèi cháng wú huì yān

子 曰:自 行 束 修 以 上,吾 未 尝 无 诲 焉。

【注释】

自行:主动做……。

束脩(xiū):干肉,也叫脯。每条叫一脡(tǐnɡ),十脡是一束。束脩即十条干肉。古代人见面会带上礼物,束脩是薄礼。

未尝:未曾,从来没有。

【大意】孔子说:“凡是愿意主动带着十脡干肉这样的薄礼来的人,我从没不给予指导、教诲的。”

zǐ yuē bú fèn bù qǐ bù fěi bù fā jǔ yī yú bù yǐ sān yú

子 曰:不 愤 不 启,不 悱 不 发,举 一 隅 不 以 三 隅

fǎn zé bú fù yě

反,则 不 复 也。

【注释】

愤:努力思考而没有找到答案。

悱(fěi):想说却表达不出来。

隅(yú):角,角落。这句是“启发”和“举一反三”两词的出处。

【大意】孔子说:“不到学生苦苦思考而仍不理解的时候不去启示他,不到学生想说却又说不出的时候不去启发他;告诉他一隅,他却不能以此推知其他三隅,便不要再教他了。”

zǐ shí yú yǒu sāng zhě zhī cè wèi cháng bǎo yě

子 食 于 有 丧 者 之 侧,未 尝 饱 也。

【注释】哭:吊丧时哭泣。

【大意】孔子在有丧事的人旁边吃饭,从未吃饱过。

zǐ yú shì rì kū zé bù gē

子 于 是 日 哭,则 不 歌。

【大意】孔子在那天吊丧哭过,就不再唱歌了。

zǐ wèi yán yuān yuē yòng zhī zé xíng shě zhī zé cáng wéi wǒ yǔ ěr

子 谓 颜 渊 曰:用 之 则 行,舍 之 则 藏,惟 我 与 尔

yǒu shì fú zǐ lù yuē zǐ xíng sān jūn zé shuí yǔ zǐ yuē bào hǔ píng

有 是 夫。子 路 曰:子 行 三 军 则 谁 与?子 曰:暴 虎 冯

hé sǐ ér wú huǐ zhě wú bù yǔ yě bì yě lín shì ér jù hào móu

河,死 而 无 悔 者,吾 不 与 也。必 也 临 事 而 惧,好 谋

ér chéng zhě yě

而 成 者 也。

【注释】

舍:舍弃不用。

行三军:出兵。三军,当时一个大国所有的军队。

与:共事。

暴虎:徒手与老虎搏斗。

冯(pínɡ)河:指没有船徒步趟过大河。

【大意】孔子对颜渊说:“用我就去干,不用我就去隐藏起来,只有我和你能这样了!”子路说:“要是出兵打仗,您会和谁共事呢?”孔子说:“徒手打虎,徒步趟过大河,即使死了也不悔悟的人,我是不会和他一起的。我要共事的人一定是遇事小心,善于谋略而有成功把握的人。”

zǐ yuē fù ér kě qiú yě suī zhí biān zhī shì wú yì wéi zhī

子 曰:富 而 可 求 也,虽 执 鞭 之 士,吾 亦 为 之。

rú bù kě qiú cóng wú suǒ hào

如 不 可 求,从 吾 所 好。

【注释】

富而可求:指可以用正当方法求得财富。

执鞭之士:手里拿着皮鞭的差役。

好(hào):爱好。

【大意】孔子说:“财富如果可以求取,就是手拿皮鞭的差役我也去做。如果财富不可以求取,那就去做我喜欢的事情。”

zǐ zhī suǒ shèn zhāi zhàn jí

子 之 所 慎:齐、战、疾。

【注释】

齐:同“斋”。古代祭祀之前的斋戒,要求不喝酒、不吃荤,不与妻妾同房,需沐浴等。孔子曾说:“我不与祭,如不祭。”所以对于祭祀之前的斋戒也要求虔诚。

战:战争。因为战争关系国家的存亡、人民的安危。

疾:疾病。关系人的生死。

【大意】孔子小心谨慎地对待的事情是:斋戒、战争、疾病。

zǐ zài qí wén sháo sān yuè bù zhī ròu wèi yuē bù tú wéi yuè zhī

子 在 齐 闻 韶,三 月 不 知 肉 味。曰:不 图 为 乐 之

zhì yú sī yě

至 于 斯 也。

【注释】

韶(sháo):传说虞舜时创制的乐曲。参见《八佾第三》第二十五章注。

三月:约数,不是确切地指三个月,而是指好几个月,很长时间。

【大意】孔子在齐国听《韶》乐,好几个月以来吃肉都不知道滋味。他说:“没想到音乐的美妙有到这等境地的。”

rǎn yǒu yuē fū zǐ wèi wèi jūn hū zǐ gòng yuē nuò wú jiāng wèn

冉 有 曰:夫 子 为 卫 君 乎?子 贡 曰:诺,吾 将 问

zhī rù yuē bó yí shū qí hé rén yě yuē gǔ zhī xián rén yě

之。入,曰:伯 夷、叔 齐 何 人 也?曰:古 之 贤 人 也。

yuē yuàn hū yuē qiú rén ér dé rén yòu hé yuàn chū yuē fū zǐ bú

曰:怨 乎?曰:求 仁 而 得 仁,又 何 怨。出,曰:夫 子 不

wèi yě

为 也。

【注释】

为:赞成,帮助。

卫君:卫灵公的孙子卫出公,姓蒯(kuǎi),名辄(zhé)。卫灵公本来是立儿子蒯聩为太子,蒯聩因为谋杀卫灵公的夫人南子未成,被驱逐,逃到晋国。卫灵公死后,蒯聩的儿子蒯辄当了国君。这时蒯聩回到卫国,并与儿子争夺王位。这里父子争位的事与伯夷、叔齐互相让位的古事形成比较。

伯夷、叔齐:见《公冶长第五》第二十三章注。

【大意】冉有说:“老师会赞成卫出公吗?”子贡说:“嗯,我去问问他。”子贡就进屋去说:“伯夷、叔齐是什么样的人呢?”孔子说:“是古代的贤人。”子贡说:“他们互相推让君位,实际上心里会有怨恨吗?”孔子说:“他们追求仁德,而最终得到了仁德,有什么怨恨呢?”子贡走出来说:“老师不会赞成卫君的。”

zǐ yuē fàn shū shí yǐn shuǐ qǔ gōng ér zhěn zhī lè yì zài qí zhōng

子 曰:饭 疏 食 饮 水,曲 肱 而 枕 之,乐 亦 在 其 中

yǐ bù yì ér fù qiě guì yú wǒ rú fú yún

矣。不 义 而 富 且 贵,于 我 如 浮 云。

【注释】

饭:用作动词,吃。

疏食:指粗糙的饭食,粗粮。

水:古代以汤、水对称,汤是热水,水是冷水。

肱(ɡōnɡ):胳膊。

【大意】孔子说:“吃粗粮喝凉水,弯起胳膊做枕头枕着,乐趣也在这其中了。用不义手段取得的富贵,对我而言就像天上的浮云。”

zǐ yuē jiā wǒ shù nián wǔ shí yǐ xué yì kě yǐ wú dà guò yǐ

子 曰:加 我 数 年,五、十 以 学 易,可 以 无 大 过 矣。

【注释】

加:增加,增添。

五十:古人认为50岁是老年的开始。

《易》:又称《周易》、《易经》,是古代用来占卜的书,表现了许多古代的哲学观念。

【大意】孔子说:“给我增加几年,五十岁时去学习《易经》,就可以不犯大的过错了。”

zǐ suǒ yǎ yán shī shū zhí lǐ jiē yǎ yán yě

子 所 雅 言,诗 书 执 礼,皆 雅 言 也。

【注释】雅言:当时中国通行的语言,春秋时各国语言不能统一,西周的政治中心的语音被作为标准音,就是雅言,相当于今天的普通话。孔子日常讲话用鲁国方言,但在诵读《诗》《书》和主持礼仪时用雅言。

【大意】孔子说话,有时用雅言,诵读《诗经》、《尚书》,主持仪礼都用雅言。

yè gōng wèn kǒng zǐ yú zǐ lù zǐ lù bú duì zǐ yuē rǔ xī bù

叶 公 问 孔 子 于 子 路。子 路 不 对。子 曰:汝 奚 不

yuē qí wéi rén yě fā fèn wàng shí lè yǐ wàng yōu bù zhī lǎo zhī jiāng曰,其 为 人 也,发 愤 忘 食,乐 以 忘 忧,不 知 老 之 将

zhì yún ěr

至 云 尔。

【注释】

叶公:叶,音shè。叶公姓沈名诸梁,楚国的大夫,封地在叶城(今河南叶县南),所以叫叶公。

对:应答,回答。

女:同“汝”。

奚:为什么。

云尔:如此而已,罢了。

【大意】叶公向子路问到孔子的为人,子路不知道怎样回答。孔子说:“你为何不说:‘他的为人啊,发愤得连吃饭都忘了,快乐得连忧愁也忘了,连自己的衰老就要到来也不知道。’”

zǐ yuē wǒ fēi shēng ér zhī zhī zhě hào gǔ mǐn yǐ qiú zhī zhě yě

子 曰:我 非 生 而 知 之 者,好 古,敏 以 求 之 者 也。

【大意】孔子说:“我不是生下来就有知识的人,是因为我爱好古代文化,勤奋学习得到的啊!”

zǐ bù yǔ guài lì luàn shén

子 不 语:怪、力、乱、神。

【大意】孔子平常不讲怪异、暴力、悖乱、神道。

zǐ yuē sān rén xíng bì yǒu wǒ shī yān zé qí shàn zhě ér cóng zhī

子 曰:三 人 行,必 有 我 师 焉。择 其 善 者 而 从 之,

qí bú shàn zhě ér gǎi zhī

其 不 善 者 而 改 之。

【大意】孔子说:“如果三个人一起走,当中必定会有能做我老师的人。选择他的长处学习,以他的短处作为自己改正的参照。”

zǐ yuē tiān shēng dé yú yǔ huán tuí qí rú yǔ hé

子 曰:天 生 德 于 予,桓 魋 其 如 予 何。

【注释】桓魋(tuí):宋国的司马,主管军事。本名向魋,因为是宋桓公的后代,又叫桓魋。孔子周游列国经过宋国,和弟子在大树下演习仪礼,桓魋来砍倒大树,并想杀孔子。弟子们催他快些走,孔子说了这番话。

【大意】孔子说:“上天使我有这样的品德,桓魋能把我怎样?”

zǐ yuē èr sān zǐ yǐ wǒ wéi yǐn hū wú wú yǐn hū ěr wú wú

子 曰:二 三 子 以 我 为 隐 乎,吾 无 隐 乎 尔,吾 无

xíng ér bù yǔ èr sān zǐ zhě shì qiū yě

行 而 不 与 二 三 子 者,是 丘 也。

【注释】二三子:诸位弟子。

【大意】孔子说:“诸位以为我对你们隐瞒了什么吗?我没有隐瞒啊!我没有什么行为不能坦白告诉你们,这就是我啊。”

zǐ yǐ sì jiào wén xíng zhōng xìn

子 以 四 教:文、行、忠、信。

【注释】

文:典籍,文献,文化知识。

行:德行,品行。

忠:忠诚。

信:守信用。

【大意】孔子从四个方面来教育学生:文化典籍知识,品行修养,忠诚老实,守信用。

zǐ yuē shèng rén wú bù dé ér jiàn zhī yǐ dé jiàn jūn zǐ zhě

子 曰:圣 人 吾 不 得 而 见 之 矣,得 见 君 子 者,

sī kě yǐ zǐ yuē shàn rén wú bù dé ér jiàn zhī yǐ dé jiàn yǒu héng

斯 可 矣。子 曰:善 人 吾 不 得 而 见 之 矣,得 见 有 恒

zhě sī kě yǐ wū ér wéi yǒu xū ér wéi yíng yuē ér wéi tài nán hū

者 斯 可 矣。亡 而 为 有,虚 而 为 盈,约 而 为 泰,难 乎

yǒu héng yǐ

有 恒 矣。

【注释】

圣人:品德最高的人。

君子:才德出众的人。

斯:就,则。

善人:心性、行为善良的人。

有恒者:有恒心能坚持德行,用心不二的人。

亡:同“无”。

盈:充盈,充实。

约:穷困。

泰:这里是奢侈的意思。

【大意】孔子说:“圣人我是不可能见到了!能看见君子就可以了。”孔子又说:“善人我是不可能见到了!能见到有恒心的人就可以了。没有却装作有,空虚却装作充实,穷困却装作奢华,这样的人是很难有恒心的。”

zǐ diào ér bù gāng yì bù shè xiǔ

子 钓 而 不 纲,弋 不 射 宿。

【注释】

纲:本义是提网的大绳,用它来横在水流上,系着许多鱼钩来钓鱼。

弋(yì):用带绳的箭来射鸟。

宿:歇宿了的鸟。

【大意】孔子用钓竿钓鱼,不用大纲,用带绳的箭射鸟,不射歇宿的鸟。

zǐ yuē gài yǒu bù zhī ér zuò zhī zhě wǒ wú shì yě duō wén

子 曰:盖 有 不 知 而 作 之 者,我 无 是 也;多 闻,

zé qí shàn zhě ér cóng zhī duō jiàn ér zhì zhī zhī zhī cì yě

择 其 善 者 而 从 之,多 见 而 识 之,知 之 次 也。

【注释】

识:同“志”,记忆。


相关文章

​秦朝灭亡后是什么朝代(是谁灭掉了秦朝)

​秦朝灭亡后是什么朝代(是谁灭掉了秦朝)

秦朝灭亡后是什么朝代(是谁灭掉了秦朝) 秦朝灭亡后,中国历史进入了一个全新的时期,这个时期被称为汉朝。汉朝是中国历史上最为辉煌的朝代之一,它的出现标志着中国历史进入...

​貔貅是谁的儿子(饕餮是龙的第几子)

​貔貅是谁的儿子(饕餮是龙的第几子)

貔貅是谁的儿子(饕餮是龙的第几子) 貔貅,这个在中国传统文化中具有重要地位的神兽,一直以来都是人们心中的吉祥之物。然而,关于貔貅的身份,却鲜有人知。那么,貔貅究竟是...

​晁盖的性格特点是什么(晁盖的主要事迹)

​晁盖的性格特点是什么(晁盖的主要事迹)

晁盖的性格特点是什么(晁盖的主要事迹) 晁盖,字公明,绰号“托塔天王”,是中国古典小说《水浒传》中的一个重要人物。他是梁山好汉的首领之一,以智勇双全、仁爱宽厚而著称...

​送茶杯的寓意和象征(送茶杯代表什么)

​送茶杯的寓意和象征(送茶杯代表什么)

送茶杯的寓意和象征(送茶杯代表什么) 在中国传统文化中,送茶杯不仅仅是一种日常的礼仪行为,更蕴含着丰富的寓意和象征。茶杯,作为茶文化的重要载体,其赠送的意义远超过物...

​元亨利贞的寓意(元亨利贞解读)

​元亨利贞的寓意(元亨利贞解读)

元亨利贞的寓意(元亨利贞解读) 元亨利贞,这四个字源自中国古代的《易经》,是中国传统文化中的重要元素,寓意着吉祥、顺利、成功和恒久。这四个字分别代表了天、地、人和社...

​两个巨蟹座的人适合在一起吗(两个巨蟹座在一起会不会幸福)

​两个巨蟹座的人适合在一起吗(两个巨蟹座在一起会不会幸福)

两个巨蟹座的人适合在一起吗(两个巨蟹座在一起会不会幸福) 在星座的世界里,每个星座都有其独特的性格特点和爱情观。巨蟹座,作为十二星座中的第四个星座,以其敏感、善良、...

​杨坚有几个妻子(杨坚一生最爱的女人)

​杨坚有几个妻子(杨坚一生最爱的女人)

杨坚有几个妻子(杨坚一生最爱的女人) 杨坚,即隋文帝,是中国历史上著名的皇帝之一。他在位期间,推行了一系列改革措施,使得隋朝国家政治稳重、经济繁荣。然而,在杨坚的一...

​天秤和狮子配对指数(天秤女和狮子男合适吗)

​天秤和狮子配对指数(天秤女和狮子男合适吗)

天秤和狮子配对指数(天秤女和狮子男合适吗) 在星座的世界里,每个星座都有其独特的性格特点和行为模式。当两个星座相遇,他们的关系将如何发展?他们的配对指数又会是多少呢...

​巨蟹座女生的性格脾气及弱点(巨蟹座的终身贵人)

​巨蟹座女生的性格脾气及弱点(巨蟹座的终身贵人)

巨蟹座女生的性格脾气及弱点(巨蟹座的终身贵人) 巨蟹座,作为十二星座中最具母性光环的星座,她们的性格脾气和弱点也颇具特色。巨蟹座女生通常温柔、体贴、善良,她们对家庭...

​郑和下西洋的特点(郑和下西洋是哪个时期)

​郑和下西洋的特点(郑和下西洋是哪个时期)

郑和下西洋的特点(郑和下西洋是哪个时期) 郑和下西洋,是中国历史上一段辉煌的航海史。明朝初年,郑和七次率领庞大的船队,跨越万里重洋,到达了东南亚、南亚、西亚、非洲等...

​雍正为什么放过老十(雍正为什么放过了十阿哥)

​雍正为什么放过老十(雍正为什么放过了十阿哥)

雍正为什么放过老十(雍正为什么放过了十阿哥) 清朝的九子夺嫡,是清朝历史上一场重要的权力斗争,而雍正皇帝在其中扮演了关键的角色。在这个过程中,雍正皇帝做出了一个不寻...

​三藩之乱是指哪三藩(三藩之乱是哪个朝代的事情)

​三藩之乱是指哪三藩(三藩之乱是哪个朝代的事情)

三藩之乱是指哪三藩(三藩之乱是哪个朝代的事情) 三藩之乱,是中国历史上清朝初期发生的一场规模较大的内乱。这场内乱发生在康熙年间,具体时间是1673年至1681年,历时八年之久...

​建文帝下落基本确定(明史第一谜案建文帝失踪之谜)

​建文帝下落基本确定(明史第一谜案建文帝失踪之谜)

建文帝下落基本确定(明史第一谜案建文帝失踪之谜) 600多年前,明太祖朱元璋嫡孙——建文皇帝朱允炆因在燕王朱棣谋夺帝位的“靖难之役”中不知所踪。 从此,关于建文帝的...

​亚当与夏娃的故事(亚当和夏娃的故事暗示了什么)

​亚当与夏娃的故事(亚当和夏娃的故事暗示了什么)

亚当与夏娃的故事(亚当和夏娃的故事暗示了什么) 第一个男人的名字叫亚当,他的妻子叫夏娃。他们住在东方国度一个美丽的花园里,名叫伊甸园,里面种满了各种美丽的树木和花。...

​母系社会什么意思(母系社会人人平等)

​母系社会什么意思(母系社会人人平等)

母系社会什么意思(母系社会人人平等) 导语:在人类历史长河中,母系社会曾经盛极一时。然而,随着时间的推移,这种人人平等的社会形式最终被历史所淘汰。本文将揭开这一神秘...

​中国十大水牛皮凉席(牛皮凉席价格一般多少)

​中国十大水牛皮凉席(牛皮凉席价格一般多少)

中国十大水牛皮凉席(牛皮凉席价格一般多少) 导语:在炎炎夏日,人们总是寻求一种清凉的睡眠方式。而在中国,水牛皮凉席作为一种传统的寝具,以其独特的透气性和舒适度,成为...

​杨广杀父是真的吗(杨广真的杀了他的父亲吗)

​杨广杀父是真的吗(杨广真的杀了他的父亲吗)

杨广杀父是真的吗(杨广真的杀了他的父亲吗) 隋炀帝杨广,是我国隋朝的亡国之君,也是历史有名的暴君之一。杨广即位之初确实是想慕秦皇、汉武之功、夸三皇、超五帝,下视商周...

​岳飞精忠报国的故事(精忠报国的传奇故事)

​岳飞精忠报国的故事(精忠报国的传奇故事)

岳飞精忠报国的故事(精忠报国的传奇故事) 岳飞,这个名字,代表着中华民族的英雄精神和爱国情怀。在南宋时期,他为保卫祖国、抵抗外敌,奋斗一生,成为了历史上一位伟大的民...

​亚寒带针叶林气候(亚寒带针叶林气候的气候特点)

​亚寒带针叶林气候(亚寒带针叶林气候的气候特点)

亚寒带针叶林气候(亚寒带针叶林气候的气候特点) 副极地大陆性气候 亚寒带针叶林气候又叫副极地大陆性气候,是一种主要分布在北纬50度至北纬65度之间的气候类型,是周淑贞气候...

​袁术与袁绍的关系(袁术和袁绍是亲兄弟吗)

​袁术与袁绍的关系(袁术和袁绍是亲兄弟吗)

袁术与袁绍的关系(袁术和袁绍是亲兄弟吗) 单论血缘的话,那袁绍和袁术,是同父异母的亲兄弟,只不过,他俩的关系远不止这么简单。 袁绍,出身于汝南袁氏,而汝南袁氏这个家...

​小红书可以用别人的身份证认证吗 小红书是实名认证吗

​小红书可以用别人的身份证认证吗 小红书是实名认证吗

小红书可以用别人的身份证认证吗 小红书是实名认证吗 小红书是一款既可以购物又能分享的APP,很多人都经常用小红书,不过小红书中很多功能都必须进行身份认证,那么小红书中怎...

​如何清除牙缝臭味 怎样彻底清除牙缝中的恶臭

​如何清除牙缝臭味 怎样彻底清除牙缝中的恶臭

如何清除牙缝臭味 怎样彻底清除牙缝中的恶臭 牙缝里的臭气主要由牙垢引起,去除臭气的方法有很多。比如经常刷牙,饭后要漱口,借助于牙线清洁牙缝,专业牙科洗牙,坚持喝祛口...

​青春期是什么逐渐发育为什么的过渡时期 叛逆期是几岁到几岁

​青春期是什么逐渐发育为什么的过渡时期 叛逆期是几岁到几岁

青春期是什么逐渐发育为什么的过渡时期 叛逆期是几岁到几岁 青春期指以生殖器官发育成熟、第二性征发育为标志的初次有繁殖能力的时期,在人类及高等灵长类以雌性第一次月经出...

​茄子最好吃的4种做法 蒜泥凉拌茄子的做法窍门

​茄子最好吃的4种做法 蒜泥凉拌茄子的做法窍门

茄子最好吃的4种做法 蒜泥凉拌茄子的做法窍门 如果是皮薄的长条茄子切块蒸五分钟左右便可熟透;如果是皮比较厚的圆茄子一般要上锅蒸10至15分钟才能熟透;不确定茄子是否熟透可用...

热门图文

  • ​arctan图像是什么?arctan函数图像
  • ​怎样训练泰迪站着走路呢
  • ​结婚前准备最全详细清单
  • ​青岛方特过山车儿童能玩吗
  • ​商务参赞处是什么意思
  • ​wow85级最强职业排行